Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Wethouder Peter Lucassen heeft met een hydraulische kraan de eerste happen genomen uit een voormalige schoolgebouw aan de Picardie in Gennep

Gennep

KEC: Opfrissen en bijpraten

Maandagavond 30 september. In de raadszaal van Gennep wordt in een raadsinformatiebijeenkomst de stand van zaken uiteengezet over de voortgang van het realiseren van het KEC aan de Picardie. Lees het verslag op Gennep.News.

Maandagavond 30 september. In de raadszaal van Gennep wordt in een raadsinformatiebijeenkomst de stand van zaken uiteengezet over de voortgang van het realiseren van het KEC aan de Picardie.

 

 

Een opfrisronde over wat er tot nu toe gedaan en bereikt is en zoals wethouder Peter Lucassen zei: “Bijpraten over actuele ontwikkelingen.” Zoals het onlangs genomen besluit een fors groter bedrag, ruim 12 miljoen, op te voeren in de begroting 2020, waarover de Raad dan weer in november een besluit gaat nemen.

 

 

De wethouder benadrukt de rol van de gemeente om zorgvuldige afwegingen te maken en tot een goed besluit te komen:

 

 

Er is veel geld mee gemoeid en de gemeente is tenslotte de bouwheer.

 

 

Maar noemt ook de visie op het KEC. Een school voor 0 tot 13 jarigen waar regulier en speciaal onderwijs en kinderopvang kunnen samenwerken, gebruik gaan maken van elkaars expertise.

 

 

Projectleider

 

 

Bert Bosboom, projectleider namens de gemeente, noemt de kostenraming van het voorlopig vastgesteld ontwerp een stevig bedrag. Het is nagerekend door een extern bureau.

 

 

Die uitkomsten hebben onze beraming bevestigd.

 

 

Verkeersstromen

 

 

Ook vindt er navraag plaats bij civieltechnische bureaus over de verkeersstromen. Een project van deze grootte moet Europees worden aanbesteed. Maar volgens Bosboom zouden er al ‘aannemers uit de omgeving interesse hebben getoond’. Dit zou de voorkeur van de Gemeente Gennep hebben. Waarschijnlijk kan men zich voorstellen dat dit laatste van allerlei factoren afhankelijk is. De verhuizing naar tijdelijk huisvesting, de bouw van het KEC gaat meer dan een jaar duren met voorafgaand een periode van sloop van de bestaande gebouwen, was deze herfst gepland. Maar dat wordt carnaval 2020.

 

 

Onderwijshuisvesting

 

 

Jean Paul Hofkens van bureau Nul25, adviseur onderwijshuisvesting, omschrijft een gebouw voor 500 kinderen dat bijna energieneutraal gaat worden. Aardgas loos, ledverlichting, schone, frisse lucht en zonnepanelen. Binnen het wettelijk kader en kostenbewust ontworpen.

 

 

Het gebouw moet veertig jaar meegaan en gaat meerdere generaties kinderen ontvangen.

 

 

Gemeenteraad

 

 

Als de Raad in november een positief besluit neemt over de kredietverstrekking volgt het definitieve ontwerp. Januari 2020 kan zij het bestemmingsplan vaststellen, waarna de gunningsfase voor aannemers kan ingaan. Aanvang van bouw van het KEC zou dan, gezien het genoemde tijdspad, na de bouwvakvakantie zijn.

 

 

Een kanttekening is hier op zijn plaats. De gemeenteraad moet wel op bovengenoemde besluiten een ‘go’ hebben geven. En er moeten geen andere hobbels op de weg opduiken.

 

 

KEC / IKC

 

 

Verkeersstromen en veiligheid

 

 

Vragen van de aanwezige belangstellenden gaan veelal over de verkeersstromen en de verkeersveiligheid. Ze lijken vooral van de omwonenden van de Martinushof en de Picardie te komen en worden beantwoord door projectleider Bosboom.

 

 

Hoe zit het met de zes geplande parkeerplaatsen aan de Martinushof?

 

 

In de verkeerspiek ’s ochtends en ’s middags is er geen doorkomen aan op de Zandpoort en de Martinushof, hoe moet dat in de toekomst? Waar komt de Kiss & Ride? Moeten we niet meer aansluiten bij de landelijke campagne om kinderen (en ouders) aan te moedigen met de fiets te komen? Het gebouw zou van meerdere zijden te benaderen zijn. Dat zie ik niet op de plaatjes? Er is onvoldoende aandacht voor kinderen en verkeersstromen van buitenaf, dus ook aandacht voor meer verkeerssituaties in Gennep, niet alleen rondom het KEC? Hoe gaat het verkeer op de Picardie eruitzien? Ik verwacht zwaar vrachtverkeer voor de bouw op de Picardie, waar kan ik schade aan mijn woning op verhalen?

 

 

Bert Bosboom antwoordt dat er al een aantal civieltechnische infoavonden zijn geweest, waar door en met omwonenden en andere betrokkenen constructief gesproken is over de verkeersafwikkelingen. Ook de vragen en opmerkingen van deze avond worden meegenomen om tot een definitief ontwerp te komen. Hij benadrukt de huidige fase, het voorlopig ontwerp:

 

 

We stellen alle inbreng zeer op prijs.

 

 

Geprobeerd wordt een verbeterslag te maken door de Picardie zo verkeersluw mogelijk te maken, ten gunste van de fietsers, voetgangers en aanwonenden. Er zijn parkeernormen, de parkeerbehoeften en – voorzieningen hebben de aandacht. Zoals de Zoen-en-Zoef-zone (Kiss & Ride) die nog niet vast staat, maar ingezet wordt op de Martinushof. Om de Picardie te ontlasten.

 

 

Het KEC is van meerdere zijden richting de verschillende toegangsdeuren te benaderen, maar geldt alleen voor fietsers en voetgangers. Dat kan niets betekenen voor de spreiding van de verkeersstromen van auto’s.

 

 

In het civieltechnisch ontwerp kan niet heel Gennep onder de loep genomen worden, maar er moeten goede routes rond het KEC komen, ook voor de tijdelijke huisvesting. Eventuele schade aan woningen door werkzaamheden kunnen voorgelegd worden aan een onafhankelijk bureau. Er gaan trouwens geen palen geheid worden, maar geboord.

 

 

Vragen, geen vragen meer?

 

 

De wethouder noemt het een goede informatieavond met veel aandacht voor de verkeerssituaties: “Een belangrijk signaal”.

 

 

Foto: Wethouder Peter Lucassen heeft in maart met een hydraulische kraan de eerste happen genomen uit een voormalige schoolgebouw aan de Picardie in Gennep.

 

 

Verwant

Gennep

In Gennep wordt inclusief onderwijs een realiteit met groen licht voor nieuwe lokalen bij het Kind Expertise Centrum Ganapja. Bezorgdheid over financiële haalbaarheid blijft,...

Sport

De Gennep Cougars viert hun 50-jarig jubileum met festiviteiten zoals reünie-wedstrijdjes, een buffet en een feestavond. Op zaterdag 30 maart kan iedereen genieten van...

Column

In de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News wordt de onontkoombare realiteit van de Gemeente Gennep belicht, waar onherroepelijke beslissingen en genadeloze bezuinigingen een...

Gennep

In Gennep protesteert basisschool Mikado met ouders, leerlingen en leraren tegen de beperkte toegang tot het Kind Expertise Centrum (KEC). De gemeente overweegt de...