Agenda
Volg ons
Shared Space
 

“Reguliere Dijken meest kansrijk”

De onderzoeken naar de drie alternatieven voor de Lob van Gennep zijn volop gaande. Een definitieve beslissing volgt pas aan het eind van de verkenning. Maar de tussenresultaten van de onderzoeken wijzen eenzelfde richting in, namelijk het alternatief ‘Reguliere Dijken’. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt conform de wettelijke waterveiligheidsnorm.

 

 

Hoewel de definitieve keuze pas aan het eind van de verkenning door de minister wordt gemaakt, hecht de stuurgroep er waarde aan om deze tussenresultaten met de omgeving te delen. Jos Teeuwen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg:

 

 

We zijn nu halverwege de verkenning en er zijn tussenresultaten bekend. Deze tussenresultaten laten zien dat Reguliere Dijken beduidend beter uit de onderzoeken komen dan vooraf was gedacht. Dit alternatief lijkt op basis van de informatie die nu beschikbaar is, kans te maken het voorkeursalternatief te worden.

 

 

De tussenresultaten tonen aan dat Reguliere Dijken de mensen tegen hoogwater beschermen conform de waterveiligheidsnorm en dat ze bij extreme waterstanden zorgen voor waterstandsverlaging stroomafwaarts, waardoor de dijken in Brabant en Gelderland minder verhoogd hoeven te worden. Ook is de eerste indicatie dat Reguliere Dijken de minste impact hebben op ruimtelijke kwaliteit, milieu en leefomgeving en dat ze het minste kosten. Tevens kunnen ze rekenen op draagvlak van veel mensen uit het gebied.

 

 

Lob van Gennep

 

 

De onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar de verwachting is dat de aanvullende resultaten geen veranderingen zullen aanbrengen in de huidige inzichten. Dit inzicht heeft voordelen voor de verdere verkenning en gebiedsparticipatie. Rob Peperzak, wethouder in Gennep:

 

 

De afgelopen maanden hebben we vele gesprekken gevoerd in de omgeving. Hoogwaterbescherming leeft enorm. Ik heb voor- en tegenstanders van de alternatieven gehoord. Dit is een tussentijdse update, de stuurgroep geeft nog geen advies aan de minister. Dat gebeurt later in de verkenning. Maar ik ben opgetogen dat we als stuurgroep Lob van Gennep de mensen alvast open en transparant mee kunnen nemen in de tussenresultaten van de verkenning.

 

 

Geertjan Wienhoven, wethouder in Mook en Middelaar, vult aan:

 

 

De energie en focus van mensen die in werkateliers en omgevingswerkgroepen met ons meedenken, kan zich nu richten op de ruimtelijke inpassing van een gewone dijkversterking en de versterking van gebiedskwaliteiten. Hierdoor voeren we het goede gesprek met de mensen in het gebied.

 

 

Reacties