Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeente Gennep

“Gemeente Gennep financieel gezond”

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2022 van de gemeente Gennep goedgekeurd en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De concept jaarstukken zijn online te bekijken op de website van de gemeente en op Gennep.News.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarstukken 2022 van de gemeente Gennep goedgekeurd en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De concept jaarstukken zijn online te bekijken op de website van de gemeente.

 

Hier is inzichtelijk welke plannen de gemeente Gennep in 2022 heeft uitgevoerd en wat de bijbehorende kosten waren. Daarnaast zijn in de jaarrekening zowel de uitgaven als de inkomsten van het afgelopen jaar en de financiële balans te vinden.

 

Wethouder Janine van Hulsteijn is verheugd om te kunnen melden dat de gemeente Gennep de financiën goed op orde heeft. Ze geeft aan dat de gemeente op koers ligt met de uitvoering van de ambities zoals vastgelegd in het coalitieprogramma.

 

Rijksbijdrage

 

Hoewel de gemeente Gennep het jaar 2022 afsluit met een positief saldo van 8,7 miljoen euro, is het belangrijk om te benadrukken dat dit overschot grotendeels te danken is aan de Rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

Dit betekent dat het positieve saldo incidenteel is en niet voortkomt uit structurele financiële gezondheid. Bovendien is het onzeker hoe lang de Rijksbijdrage zal worden verstrekt en hoeveel geld de gemeente in de toekomst zal ontvangen.

 

Van Hulsteijn geeft aan dat het geld wordt gereserveerd voor de continuering van de opvang. Aangezien de duur van de oorlog in Oekraïne en de toekomstige Rijksbijdragen onzeker zijn, wil de gemeente met deze bestemmingsreserve voorkomen dat toekomstige kosten die voortvloeien uit de opvang, ten koste gaan van het voorzieningenniveau van de inwoners van Gennep. Daarnaast wordt het overschot gebruikt om de reserve voor het sociaal domein aan te vullen.

 

Op 5 juni zal de gemeenteraad beslissen over het vaststellen van de jaarstukken 2022.

 

Verwant

Gemeente Gennep

De aangekondigde kap van de paardenkastanjeboom aan de Spoorstraat heeft geleid tot een verdeelde reactie onder de inwoners van Gennep. Terwijl sommige inwoners pleiten...

Gemeente Gennep

Het maaibeheer in de gemeente Gennep is onderwerp van discussie. Sommige mensen pleiten voor het behoud van bloeiende bermen, terwijl anderen de nadruk leggen...

Ottersum

De betrokkenheid van de buurt bij de plannen voor het nieuwe sportpark van voetbalvereniging Achates in Ottersum wordt gepresenteerd als een positieve ontwikkeling. Echter,...

Gemeente Gennep

De Kledingbank Limburg organiseert op woensdag 14 juni weer een Kledingdag. Dit evenement biedt een geweldige kans voor mensen met een laag inkomen, een...