Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Kasteel Huys Heijen

Gennep

Schriftelijke vragen VVD over kosten AZC

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben op 21 februari 2017 afspraken gemaakt over een tegemoetkoming voor de plankosten die zijn gemaakt voor opvanglocaties die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd.

 

De gemeente Gennep is in het najaar 2015 gestart met de zoektocht naar geschikte locaties voor opvang van asielzoekers. Deze zoektocht heeft geleid tot het raadsvoorstel voor opvang van 150 asielzoekers. Door een meerderheid is dit raadsvoorstel uiteindelijk – in enigszins gewijzigde vorm – besloten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft vervolgens afgezien van realisatie van een opvanglocatie bij Huys Heijen.

 

Daarmee komt de gemeente Gennep naar mening van de VVD in aanmerking voor de tegemoetkoming van de rijksoverheid. Onderdeel van de tegemoetkoming zijn kosten voor draagvlak,
onderzoek en personeel.

 

Het college wordt door Fred Knigge, namens de Gennepse VVD, verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 

 1. Is de gemeente op de hoogte van het feit dat het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken hebben gemaakt over
  de tegemoetkoming van plankosten bij niet-gerealiseerde opvanglocaties?
 2. Is het College het met de VVD Gennep eens dat we alle in het kader van de zoektocht naar een geschikte locatie en het raadsvoorstel voor de locatie Huys Heijen gemaakte kosten
  terug moeten vorderen?
 3. Heeft het College reeds voor dat de afspraken er tussen het ministerie van VenJ en de VNG er waren, een kostenoverzicht ingediend bij het COA?
  a. Zo ja, kunt u deze dan integraal opnemen in uw antwoord op deze vragen?
  b. Zo ja, heeft het COA reeds contact opgenomen met de gemeente Gennep om de verdere afwikkeling af te stemmen?
  c. Zo nee, waarom niet?
  d. Zo nee, is het College voornemens om zelf vóór de deadline van 01 mei 2017 een kostenoverzicht in te dienen bij het COA?
 4. Naast de financiële schade die deze zoektocht de gemeente heeft opgeleverd, is er – met name bij de bewoners in Heijen – ook een maatschappelijke en emotionele impact geweest. Op welke wijze zijn door het College sinds het meerderheidsbesluit van de gemeenteraad tot vestiging van een AZC in Heijen stappen gezet om het vertrouwen in de lokale overheid te herstellen en de mensen in het dorp weer met elkaar te verbinden? En op welke wijze is het College voornemens dit in 2017 nog (verder) te doen?

 

Foto: Gennep van boven

Verwant