Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Sportpark Achates
Sportpark De Niersvallei Achates Ottersum

Ottersum

Raad beslist over Sportpark Achates

De gemeenteraad van Gennep beslist op 1 juli 2024 over het bestemmingsplan voor de verplaatsing van het Sportpark Achates naar een nieuwe locatie in Ottersum. Deze verplaatsing biedt voordelen voor waterveiligheid, natuurontwikkeling en sportvoorzieningen. De geplande maatregelen omvatten een groenzone en verkeersveiligheidsaanpassingen.

De gemeenteraad van Gennep zal op 1 juli 2024 een besluit nemen over het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de voetbalvelden van V.V. Achates naar een nieuwe locatie in Ottersum. Deze stap brengt de realisatie van een toekomstbestendig Sportpark Achates dichterbij.

 

Voorafgaand aan deze vergadering vindt op 17 juni 2024 een voorbereidende raadsvergadering plaats.

 

Sportpark Achates

 

Het bestemmingsplan voor het nieuwe sportpark van V.V. Achates is ontwikkeld in overleg met de omgeving en de sportverenigingen Achates en VIOS. Het plan werd verder verfijnd naar aanleiding van twaalf ingediende zienswijzen, die hebben geleid tot verbeteringen zoals de begrenzing van de hoogte van het clubgebouw.

 

Het nieuwe sportpark zal bestaan uit drie volledige voetbalvelden en een kleiner veld, een tweelaags clubgebouw met terras, en voorzieningen voor fiets- en autoparkeren. Aan de randen van het sportpark wordt een groenzone aangelegd.

 

Onderzoek

 

Onderzoek naar de effecten van de verplaatsing op geluid en licht wijst uit dat deze binnen acceptabele normen blijven voor omwonenden. De aanleg van een groenzone tussen het sportpark en de woningen zal naar verwachting het geluid dempen. Bovendien kan een lagere gebruiksfrequentie van het veld dat het dichtst bij de woningen ligt, verdere overlast beperken.

 

Dit biedt ook mogelijkheden voor andere sporten, zoals korfbal, afhankelijk van de uitkomsten van lopend onderzoek naar herstructurering van buitensportaccommodaties.

 

Hoogwaterveiligheid

 

De verplaatsing van het sportpark is onderdeel van de Voorkeursbeslissing Lob van Gennep, een besluit van de minister. Op de huidige locatie in het Niersdal krijgen de Niers bij hoogwater meer ruimte, wat natuurontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit mogelijk maakt.

 

Het college van B&W besloot op 16 mei 2023 dat de locatie aan de Goorseweg, nabij de velden van korfbalvereniging VIOS, tennisvereniging TOV en Primates Outdoor en Survivalrun, het meest geschikt en haalbaar is.

 

Zienswijzen

 

Tijdens de inzageperiode van 30 november 2023 tot en met 11 januari 2024 zijn twaalf zienswijzen ingediend. Veel zienswijzen gingen over de reden voor de verplaatsing, de toekomstige groenzone en de verkeerssituatie aan de Goorseweg.

 

De gemeente benadrukt dat de verplaatsing meerdere voordelen biedt, zoals verbeterde waterveiligheid, natuurontwikkeling en betere sportvoorzieningen. De groenzone aan de zuidzijde van het nieuwe sportpark is ontworpen om overlast te beperken en de privacy van omwonenden te waarborgen.

 

Verkeerssituatie

 

Wat betreft de verkeerssituatie heeft de gemeente maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. De maximale snelheid op de Goorseweg is verlaagd naar 30 km per uur. De gemeente herstructureert de weg met fietsstroken en verbetert de verlichting.

 

Met de geplande verplaatsing van het sportpark van V.V. Achates worden stappen gezet richting een toekomstbestendige sportinfrastructuur, met oog voor waterveiligheid, natuurontwikkeling en sportieve mogelijkheden voor de gemeenschap. De definitieve goedkeuring van de gemeenteraad op 1 juli 2024 zal hierbij een cruciale rol spelen.

 

Verwant