Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

CDA, SP en VVD ondertekenen ambitieus coalitieakkoord

De inspanningen van formateur Erik Ronnes en de onderhandelaars van CDA, SP en VVD hebben tot resultaat geleid. Op Koningsdag werd het coalitieakkoord 2018-2022 door de betrokken partijen ondertekend. Het bijna twintig pagina ́s tellende akkoord straalt ambitie uit en bevat speerpunten, waar de kiezers van de drie partijen zich ongetwijfeld in kunnen terugvinden.

 

 

 

 

De coalitiepartners hebben zes thema’s benoemd. Daar willen ze zich de komende vier jaar op richten.

 

 

We willen de gemeente Gennep aan het eind van deze bestuursperiode leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter hebben gemaakt. Door dit akkoord te realiseren, zetten we Gennep op de kaart als een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, ook voor jongeren! We hebben daar de mogelijkheden voor en die gaan we de komende vier jaar daadwerkelijk benutten.

 

 

Zo valt in het akkoord te lezen.

 

 

Basis voor constructieve samenwerking
CDA, SP en VVD geven aan dat zij ook naar de wensen hebben gekeken van de partijen die geen deel uitmaken van de coalitie:

 

 

We zijn ervan overtuigd dat dit akkoord een goede basis vormt voor een constructieve samenwerking met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn. We hebben toegewerkt naar een programma dat kan rekenen op brede bestuurlijke steun, waar we samen met de gemeentelijke organisatie onze tanden in kunnen zetten.

 

 

Aldus de drie partijen in het voorwoord.

 

 

Speerpunten in het akkoord

De belangrijkste onderdelen van de verkiezingsprogramma’s van CDA, SP en VVD komen terug in het coalitieakkoord. Het CDA wil de leefbaarheid van de kernen bevorderen. Het nieuwe college krijgt de opdracht het woningaanbod in elke kern te verruimen, te zorgen voor passende gemeenschapsvoorzieningen en de ondersteuning van (sport-)verenigingen te intensiveren. De SP ziet graag dat in de nieuwe bestuursperiode nog meer aandacht uitgaat naar de ondersteuning van minder draagkrachtigen, onder meer door de gemeentelijke tegemoetkoming in de zorgverzekering voor mensen met een smalle beurs aanmerkelijk te verhogen. Bovendien moet de spaarpot in stand blijven voor de bekostiging van de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de toeleiding van mensen naar betaald werk. Zo behoudt de gemeente ook de komende vier jaar haar sociale gezicht.

 

 

Punten die vooral voor de VVD hoog op de agenda staan, zijn de aanpak van de verkeersveiligheid, het intensiveren van de handhaving om de gemeente veiliger te maken én de verlaging van de lasten voor de Gennepse inwoners en bedrijven.

 

 

Bespreking in gemeenteraad

Op 14 mei a.s. staat het coalitieakkoord op de agenda van de gemeenteraad. Dan worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dat zijn Rob Peperzak namens het CDA en Janine van Hulsteijn namens de VVD. Peter Lucassen komt namens de SP terug in het nieuwe college. Dit krijgt van de coalitie de opdracht het coalitieakkoord verder uit te werken in een ambitieus collegeprogramma.

 

 

https://www.facebook.com/gemeentegennep/photos/a.836375116394134.1073741828.636155893082725/1929662343732067/?type=3&theater

 

 

Verwant

Gennep

Recente Kamervragen benadrukken het belang van zwemdiploma's, met een verontrustend onderzoek dat wijst op een stijgend aantal kinderen zonder diploma bij basisschoolverlaters. De mogelijke...

Column

In de column Reddingsboei van Dwarsliggert wordt kritisch ingegaan op de politieke verwikkelingen rondom het zinkende zwembad in Gennep. Ontdek de diepgaande analyse en...

Column

De nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News belicht de weerstand van VVD-raadslid Mariëlla van den Bogaart tegen ambtenaren die pleiten voor klimaatbeleid, waarbij het...

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep overweegt 't Trefpunt in Milsbeek te kopen voor 750.000 euro, boven de taxatiewaarde, wat leidt tot kritiek op financiële aspecten, vriendjespolitiek...