Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

College Gennep
College Gennep

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

College: ‘Volle kracht vooruit!’

Het nieuwe college van gemeente Gennep heeft het programma voor de komende vier jaar klaar. In lijn met de wensen van de nieuwe coalitie gaat het college aan de slag om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Er is 8,2 miljoen euro beschikbaar om de ambities waar te maken.

 

 

Leefbaar Gennep

Het nieuwe college wil investeren in de dorpen, wijken en de kern Gennep. Zo willen burgemeester en wethouders extra mogelijkheden scheppen voor woningbouw, gemeenschapsvoorzieningen realiseren en de (historische) kern van Gennep opwaarderen. Ook wil het college met meer financiële mogelijkheden bijdragen aan vitale verenigingen en dorps- en wijkraden. Als er aantoonbare behoefte is, zet het college ook in op een nieuwe sporthal. Verder zijn er extra middelen gereserveerd voor voorzieningen voor de Gennepse jeugd.

 

 

Sociaal Gennep

Het nieuwe college wil ervoor zorgen dat meer mensen met een kleine beurs gebruik gaan maken van de mogelijkheden tot lastenverlichting. Om meer doelgericht actie te kunnen ondernemen, wil het college een vollediger beeld krijgen van de sociale problematiek in de gemeente. Bij het oplossen van deze problematiek heeft niet alleen de gemeente een verantwoordelijkheid, maar speelt ook de energie die in de samenleving voorhanden is een belangrijke rol. Burgemeester en wethouders gaan zich inzetten om de laaggeletterdheid te verminderen. Ook willen ze dat migranten de kans krijgen goed te integreren en daarbij ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Last but not least wil het college dat ook de jonge inwoners het goed hebben en dat probleemgedrag afneemt. Daartoe wordt extra aandacht besteed aan straathoekwerk.

 

 

Veilig Gennep

De komende jaren moet voldoende personeel beschikbaar zijn om de vele uitdagingen op het gebied van veiligheid – denk aan criminaliteitsbestrijding en de aanpak van overlast – het hoofd te bieden. Het college wil daarnaast stevig investeren in verkeersveiligheid en enkele bekende knelpunten oplossen, zoals de situatie aan de Zwarteweg Milsbeek en de herinrichting van de N271.

 

 

N271

 

Als het aan het college ligt, komt er snel duidelijkheid over de status van het retentiegebied Lob van Gennep. De hoogwatermaatregelen die onder andere voor het Deltaplan Maas aanstaande zijn, wil het college optimaal benutten voor toeristisch-recreatieve en landschappelijke doelen.

 

 

Lob van Gennep

 

Bruisend Gennep

Het nieuwe college blijft investeren in projecten die ervoor zorgen dat de gemeente aantrekkelijker is voor bewoners en bezoekers. Het is de intentie om dat te doen in nauwe samenwerking met de lokale ondernemers. Dit moet ertoe leiden dat er meer bezoekers komen, die ook nog eens langer blijven en meer besteden. Daarvoor gaat het college aan de slag met het Programma Versterking Vrijetijdseconomie, waarin vele toeristische projecten zijn opgenomen. Het college ziet inwoners en ondernemers graag tot ambassadeurs worden van de gemeente.

 

 

Duurzaam Gennep

De gemeente moet een voorbeeld voor de inwoners worden op het gebied van duurzaamheid. Om dat te bereiken, gaat het college de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark verduurzamen. Ook wordt er een duurzaamheidsloket in het leven geroepen, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor adviezen over dit thema. Om ‘groene’ initiatieven te belonen en te promoten, wordt gedacht aan een duurzaamheidsprijs.

 

 

Klantgericht Gennep

Het college wil optimaal inspelen op de wensen en behoeften van ondernemers en inwoners en waar mogelijk met hen meedenken. Ook houden burgemeester en wethouders een open oog en oor voor de zwakkeren in de Gennepse samenleving. Met name voor hen komt er een klanttevredenheidsonderzoek. Op basis van de resultaten pakt de gemeente acties op die leiden tot verbetering van de dienstverlening. Deze zullen onder meer gericht zijn op het eenvoudiger maken van het aanvragen van voorzieningen en het verkorten van wachttijden.

 

 

Woord aan de raad

Het college wil het collegeprogramma op 2 juli aanbieden aan de gemeenteraad. Dit gebeurt samen met een voorstel om de begroting 2018 aan te passen en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

 

 

Verwant

Regio

Gouverneur Emile Roemer beëdigde Michael Rauner als de nieuwe burgemeester van Bergen. Rauner, een gepromoveerd psycholoog met ervaring bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken,...

Gennep

In Gennep wordt inclusief onderwijs een realiteit met groen licht voor nieuwe lokalen bij het Kind Expertise Centrum Ganapja. Bezorgdheid over financiële haalbaarheid blijft,...

Ottersum

Het college van Gennep reageert op vragen van D66 over het stopgezette MFA-project in Ottersum, waarvoor geen aparte raadsinformatiebrief werd uitgegeven. Financiële dekking en...

Gemeente Gennep

Ontdek hoe Defensieplannen voor uitbreiding van vliegbases Gennep en omliggende gemeenten in rep en roer brengen. Lees meer over de zienswijze van het Gennepse...