Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Coalitieakkoord Gennep 'Samen verder bouwen'

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Coalitieakkoord Gennep: ‘Samen verder bouwen’

Het nieuwe Gennepse coalitieakkoord heet Samen verder bouwen. De belangrijkste pijlers zijn volgens het CDA, ELsss en de VVD samenspraak, woningbouw en klimaat en energie. Het akkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de partijen, maar ook op het overdrachtsdocument van het zittende college. Het coalitieakkoord staat van A tot Z op Gennep.News.

Het nieuwe Gennepse coalitieakkoord heet Samen verder bouwen. De belangrijkste pijlers zijn volgens het CDA, ELsss en de VVD samenspraak, woningbouw en klimaat en energie. Het akkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de partijen, maar ook op het overdrachtsdocument van het zittende college.

 

 

De coalitiepartijen zijn naar eigen zeggen klaar om de komende vier jaar voor Gennep aan de slag te gaan, maar er is ook gekeken naar wat er momenteel gebeurt in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Het overleg dat tot dit akkoord heeft geleid, heeft de afgelopen weken plaatsgevonden onder leiding van formateur Raymond Knops.

 

 

Raymond Knops formateur in Gennep

 

 

Samen verder bouwen

 

 

Samen verwijst naar de ambitie om met elkaar en met de samenleving aan het werk te gaan. De coalitie is uitgesproken in het voornemen om met de gehele raad, dus alle partijen, samen te werken. De coalitie wil resultaatgericht aan het werk en zegt nog meer te gaan doen om inwoners te betrekken bij zaken die hun leefomgeving raken.

 

 

Het woord verder verwijst naar de wens van de coalitie om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten en te zorgen voor de nodige continuïteit en stabiliteit. In hoofdlijnen wordt er verder gegaan met datgene wat in de vorige raadsperiode is ingezet, met een open blik voor nieuwe kansen, ontwikkelingen en inzichten.

 

 

Coalitieakkoord gemeente Gennep 2022-2026

 

 

Voorwoord

Bij de samenstelling van dit coalitieakkoord hebben wij met name gekeken naar de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen in de gemeente Gennep. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van het overdrachtsdocument van het zittende college. Bovendien hebben we onze ogen niet gesloten voor wat er om ons heen gebeurt, zoals de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor onze inwoners.

Het overleg dat tot dit akkoord heeft geleid, vond plaats in een positieve sfeer met respect voor elkaars inbreng en onderling vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit akkoord een goede basis vormt voor het nog samen te stellen collegeprogramma én voor een prettige samenwerking met de partijen die geen deel uitmaken van het college.

Dit akkoord heeft de titel ´Samen verder bouwen’. ‘Samen’ verwijst naar onze ambitie om met elkaar (college en raad), maar vooral ook met de samenleving aan het werk te gaan. Het doel is Gennep samen tot een gemeente te maken waar het nog fijner is om te wonen, te werken en te recreëren. Het woord ‘verder’ verwijst naar onze wens om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten en te zorgen voor de nodige continuïteit en stabiliteit. We willen onze mouwen opstropen en samen met de inwoners en organisaties de resultaten bereiken, die voor de Gennepse samenleving het beste zijn. We gaan op hoofdlijnen verder met datgene wat in de vorige raadsperiode is neergezet, maar sluiten onze ogen niet voor nieuwe kansen, ontwikkelingen en inzichten. Daarmee zetten we ook een aantal duidelijk andere accenten: om onze jeugd perspectief te bieden en onze voorzieningen ook voor de verdere toekomst te kunnen behouden, willen we groeien. Dat moet gebeuren door het realiseren van extra woningen en daarmee het verhogen van het aantal inwoners in onze gemeente.

We willen snel aan de slag en daarom vragen wij het nieuwe college van burgemeester en wethouders om het coalitieakkoord (uiteraard na bespreking in de raad) uit te werken in een concreet collegeprogramma. Dit programma moet wat ons betreft nog voldoende ruimte bieden voor inbreng vanuit raad en samenleving én voldoende bewegingsvrijheid bieden om te kunnen inspelen op onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen.

Tot slot van dit voorwoord willen wij de heer Raymond Knops van harte bedanken voor het uitstekende werk dat hij als formateur heeft geleverd. Ook willen we Jossien Bouter en Peter Toonen bedanken voor de ambtelijke ondersteuning.

Wij bieden dit akkoord aan de gemeenteraad aan met het voorstel hierover van gedachten te wisselen tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2022.


Gennep, 13 mei 2022

De delegaties van: CDA (Jacques van Bergen, Twan Reintjes), VVD (Janine van Hulsteijn, Bram Nijst) en ELsss (Frank Pubben, Danny Artz)

 

 

I. Samen verder bouwen!

 

 

De gemeente Gennep staat er goed bij. We worden geconfronteerd met de nodige uitdagingen, maar we hebben ook de ambitie en de middelen om die op te pakken. Meer woningbouw en meer investeren in onze voorzieningen, dat is wat we willen om onze gemeente jong en vitaal te houden. We willen samen verder bouwen. Daarom hebben we gekozen voor het sluiten van een akkoord op hoofdlijnen. We hebben dit gedaan om te zorgen dat er de komende jaren nog voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de raad en vanuit de samenleving. Daarnaast willen we dat het akkoord voldoende ruimte biedt om te kunnen inspelen op onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen. Ondanks die insteek hebben we op een aantal onderdelen toch de nodige richtinggevende afspraken gemaakt. We willen namelijk dat iedereen weet waarvoor we staan, we willen concrete resultaten boeken en we willen dat het nieuwe college daarmee ook meteen aan de slag kan gaan. We willen samen verder bouwen!

We hebben onze afspraken en voornemens ondergebracht in vijf thema´s die weergeven waarop we ons de komende vier jaar willen richten. Het is onze ambitie om de gemeente Gennep aan het eind van deze coalitieperiode nog leefbaarder, duurzamer, socialer, veiliger en bruisender te hebben gemaakt. Natuurlijk willen we ook klantgericht blijven werken. Deze ambitie zit in dit eerste overkoepelende hoofdstuk van dit akkoord verwerkt.

 

 

1. Samen bouwen op basis van een toekomstvisie

Het is een breed gedragen wens binnen de raad om snel te komen tot een integrale toekomstvisie voor de gemeente Gennep voor de lange termijn; een stip op de horizon en een visie die de verschillende thema’s overstijgt. We gaan nog dit jaar hiermee starten via een traject met onze samenleving. Het is de bedoeling dat de visie richting geeft en ons helpt om keuzes te maken. We willen het traject om te komen tot de visie gebruiken als een pilot over hoe we onze inwoners en ondernemers kunnen betrekken bij het vormgeven van beleid en uitvoering.

Vooruitlopend op deze integrale toekomstvisie gaan we wel aan de slag. Daar waar we zeker weten dat projecten en acties goed zijn voor de gemeente Gennep, ook op de lange termijn, hebben we ze concreet benoemd. Daar waar nog gedachtenvorming nodig is, hebben we ruimte gelaten.

 

 

2. Samen bouwen op basis van politieke samenwerking

We willen de komende vier jaar investeren in de samenwerking met de gehele raad. We gaan respectvol om met ieders mening. Wij waarderen de input die we vanuit de andere partijen ontvangen, ook al past die niet altijd direct binnen de afspraken die in de coalitie zijn gemaakt. We stellen voor om jaarlijks met de volledige raad een hei-dag te organiseren. Zo investeren we in de onderlinge relaties en kunnen we onze werkwijzen en ons handelen tegen het licht houden.

 

 

3. Samen bouwen met bewoners, ondernemers en organisaties

Inwoners, ondernemers en organisaties willen invloed hebben op de kwaliteit van hun fysieke of sociale leefomgeving en een bijdrage leveren aan de verbetering daarvan. Deze behoefte vanuit de samenleving wordt door ons gezien. Wij willen dat iedereen die een bijdrage wil leveren, zich uitgenodigd voelt om mee te denken, bij te dragen aan de besluitvorming of aan de uitvoering van beleid. Dat vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijkheid en heldere afspraken over wat van wie verwacht mag worden. Daarbij gaat het over het vinden van de juiste balans waar het gaat om de verantwoordelijkheid van gemeente en gemeenschap bij beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering.

 

 

4. Samen bouwen aan betrokkenheid en eigenaarschap

Samenspraak is een van de uitgangspunten van dit akkoord. We willen resultaatgericht aan het werk en gaan nog meer doen om onze inwoners te betrekken bij zaken die hun leefomgeving raken. Het doel hiervan is meer betrokkenheid van inwoners en kwalitatief betere plannen.

a. Dorps- en wijkraden
Om te weten wat er leeft in de diverse kernen is periodiek overleg met de dorps- en wijkraden van groot belang. Omdat het om een veelvoud aan onderwerpen gaat, vinden we dit overleg een verantwoordelijkheid van het volledige college. We willen dus geen wethouder die specifiek voor kernen en wijken verantwoordelijk is. Verder willen we dat ook anderen dan de leden van de dorps- en wijkraden zelf, de bijeenkomsten met de raden (al dan niet digitaal) kunnen bijwonen. Daarom willen we toe naar openbare avondvergaderingen met goed voorbereide agenda’s en verslagen, zodat we gemaakte afspraken kunnen monitoren. We gaan hierover met de diverse dorps- en wijkraden in gesprek. Bij belangrijke maatregelen die te maken hebben met verkeer, gaan we niet alleen in overleg met de betrokken dorps- of wijkraad, maar willen we ook gebruik maken van de expertise van de Verkeerskoepel. Tot slot willen we dat het nieuwe college gaat onderzoeken of een wijkraad voor Gennep-centrum tot de mogelijkheden behoort.

b. Gebiedscoördinator / leefbaarheidsregisseur
In januari 2022 heeft de raad een motie aangenomen over het aanstellen van een gebiedscoördinator voor de toekomstige integrale ontwikkeling van Heijen. Het gaat om een functionaris die midden in de samenleving staat, die weet wat er speelt en de verbindende schakel vormt tussen gemeenschap en gemeentelijke organisatie. Wij omarmen dit waardevolle initiatief en zullen er voor zorgen dat deze functionaris snel voor de kern Heijen aan de slag kan.

Als de inzet van de gebiedscoördinator succesvol is, willen wij kijken of we het initiatief verder kunnen uitrollen. Dit doen we uiteraard in goede samenspraak met de betreffende dorps- en wijkraden. We willen maatwerk leveren per kern.

c. Inwonersinitiatieven
Participatie gaat over het betrekken van inwoners en ondernemers bij plannen van de gemeente, maar ook over het meedenken over, faciliteren van en aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Wij willen samenwerken met inwoners en ondernemers, maar hen ook de ruimte geven. Het ‘uitdaagrecht’ is daarvoor erg geschikt, maar is nog onvoldoende bekend bij onze inwoners. We willen dat dit instrument meer bekendheid krijgt. Daarnaast introduceren we kleinschalige budgetten, waarmee we initiatieven uit de buurt of wijk stimuleren. Hiervoor stellen we, indien nodig, middelen beschikbaar.

 

 

5. Samen bouwen aan betere dienstverlening

We willen een overheid zijn waar je op kunt vertrouwen. Een overheid die duidelijk is, die meedenkt en ondersteunt. Maar ook een overheid die, letterlijk en figuurlijk, toegankelijk is en die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat. De samenleving verandert en stelt andere eisen aan onze dienstverlening. Technologische ontwikkelingen dienen zich razendsnel aan. Met een kleine ambtelijke organisatie zijn de uitdagingen groot.

a. Digitale dienstverlening
We willen een digitale dienstverlening, die goed, eenvoudig en snel is. We willen dat onze inwoners en ondernemers hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis kunnen regelen, op een moment dat hen uitkomt. De landelijke overheid werkt aan nieuwe wetgeving op het gebied van de digitale overheid, met als doel de digitale dienstverlening toegankelijker, transparanter en veiliger te maken. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente Gennep zo snel voldoet aan deze nieuwe wetgeving en willen de middelen inzetten die we als gemeente daarvoor van het rijk krijgen. We weten dat niet alle inwoners even goed mee kunnen in deze ontwikkeling. We zoeken daarom naar mogelijkheden om hen te ondersteunen en (als zij dat willen) digitaal vaardiger te maken. Maar ook als de digitale vaardigheden bij inwoners ontbreken, willen we dat de dienstverlening goed, eenvoudig en snel is.
Wij willen graag onderzoeken of een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Gennep zinvol is en tot de mogelijkheden behoort. Bij zo’n informatiepunt kunnen onze inwoners terecht voor vragen over zaken als belastingen en toeslagen, zorg, werk en uitkering, rijbewijs, het aanvragen van AOW, het betalen van verkeersboetes, inburgering en over nog veel meer (digitale) zaken.

b. Laaggeletterdheid en duidelijk taalgebruik
Onze gemeente telt veel laaggeletterden. Daarom blijven we inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid. Beperkte vaardigheden op het gebied van onder andere lezen, schrijven en rekenen verminderen immers de mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid werken we samen in de Regio Noord-Limburg en blijven we samenwerken met BiblioPlus.
Het is belangrijk dat onze brieven en e-mails makkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Dus niet te ambtelijk en geen wollig taalgebruik. Daarom willen we dat daar extra op gelet wordt, ook als het gaat om beleidsnota’s en voorstellen die voor het college en de gemeenteraad bedoeld zijn.

c. Fysieke bereikbaarheid en persoonlijk contact
Het gemeentehuis blijft ook in de toekomst telefonisch én fysiek bereikbaar. Persoonlijk en laagdrempelig contact zijn daarbij sleutelwoorden. We willen een onderzoek naar de openingstijden van het gemeentekantoor, zodat we desgewenst beter kunnen aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Tot slot vinden we het belangrijk dat we als gemeente ook naar de inwoners toe gaan. Persoonlijk contact betekent ook dat het college 1 x per jaar aan elke kern officieel een bezoek brengt.

 

 

6. Samen bouwen aan goed organiseren

De kracht van onze gemeente is dat zij een sterke samenleving vormt; dat geldt zowel voor de diverse kernen op zich als voor de gemeente als geheel. Onze organisatie heeft voldoende omvang om de meeste uitdagingen zelf op te pakken, maar als het nodig is om bestuurlijk en ambtelijk over onze gemeentegrenzen heen samen te werken, doen we dat. Gemeente Gennep beschikt over een goede ambtelijke organisatie en we vinden het belangrijk die op sterkte en op niveau te houden.

a. Regionale samenwerking
Samenwerking in de regio wordt steeds belangrijker; zeker voor een relatief kleine gemeente als de gemeente Gennep met haar bijzondere geografische ligging. We willen de samenwerking binnen ‘de gezondste regio’ met de acht gemeenten in Noord-Limburg voortzetten, bijvoorbeeld om een vervolg op de Regiodeal of de Investeringsagenda vorm te geven. Vanuit de samenwerking binnen Noord-Limburg willen we ook de contacten met de provincie en het rijk verder versterken. Daarnaast kijken we voor samenwerking nadrukkelijker dan tot nu toe naar het Land van Cuijk. We willen de kansen, die deze nieuwe buurgemeente aan de overkant van de Maas ons biedt, verkennen en benutten. Om onze capaciteitsproblemen op het gebied van projectmanagement op te lossen, onderzoeken we de mogelijkheid om functioneel aan te haken bij de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Daar is een goed functionerende projectmanagerspool beschikbaar waarvan we mogelijk gebruik kunnen maken om onze ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Tot slot blijven we ook over de landsgrenzen heen kijken, onder meer door onze deelname aan de Euregio Rijn-Waal.

b. De eigen organisatie
De medewerkers vormen het hart van de gemeentelijke organisatie. Dit coalitieprogramma heeft een ambitieus karakter. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke uitdagingen groot en is de arbeidsmarkt krap. Het vinden van geschikt personeel is dus een uitdaging. Om aan onze wettelijke taken te kunnen voldoen en onze ambities te kunnen realiseren, is het kunnen aantrekken en behouden van geschikt personeel essentieel. Tegen die achtergrond zijn wij bereid extra middelen beschikbaar te stellen voor extra ambtelijke capaciteit en te investeren in onder meer training en scholing van medewerkers die al voor de gemeente Gennep gekozen hebben.

c. Werken met data
De komende jaren krijgt werken met data een plek in de gemeentelijke organisatie. Hiermee wordt een beweging ingezet van verantwoorden naar monitoren en vervolgens naar sturen. Werken met data geeft de raad en het college de mogelijkheid om data in te zetten bij het opstellen van nieuw beleid en zo concrete en meetbare doelen te stellen. We willen dat er voor onze beleidsprioriteiten kritieke prestatie-indicatoren worden geformuleerd zodat we als bestuur en organisatie daarmee leren werken en daarop kunnen gaan sturen.

d. Inkoopbeleid
We kopen als gemeente efficiënt in en doen dit op een duidelijke en eerlijke manier. Bovendien besteden we sociaal aan en vinden we duurzaamheid bij inkoop en aanbesteding belangrijk. Op basis van dit (reeds bestaande) inkoop- en aanbestedingsbeleid willen wij lokale ondernemers en ZZP-ers zoveel mogelijk blijven betrekken bij gemeentelijke aankopen en opdrachten. Uiteraard voor zover dat binnen de geldende wet- en regelgeving is toegestaan.

 

 

7. Samen bouwen aan gezonde financiën

Onze gemeente is financieel gezond. De reserves zijn op orde en de gemeentebegroting is de komende drie jaar sluitend. Bovendien is er een stevig investeringsprogramma waarvoor de benodigde middelen al in de begroting zijn opgenomen. We willen het degelijke begrotingsbeleid van de afgelopen jaren voortzetten.

a. Rijksbijdrage
Helaas is de hoogte van de rijksbijdrage (het belangrijkste deel van de gemeentelijke inkomsten) voor de komende jaren nog onzeker. Of en in welke mate er naast de voorgenomen investeringen ook nog ruimte is voor nieuwe plannen, weten we pas als er duidelijkheid is over de rijksbijdrage. Die duidelijkheid verwachten we begin juni, op het moment dat de meicirculaire van het rijk verschenen is. Die circulaire gaat over de definitieve hoogte van de rijksbijdrage voor de komende jaren.

b. Middelen van anderen
Daar waar we investeringen willen doen, gaan we op zoek naar de mogelijkheden van cofinanciering. Die zijn er in grote mate, aangezien gemeenten door rijk en provincie worden ingezet ter realisering van hun ambities op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid (klimaatadaptatie, circulariteit). Om mee te kunnen doen met onze hogere overheden, zullen we zelf doorgaans ook de portemonnee moeten trekken.

 

 

8. Samen bouwen aan lage lasten

We zetten het huidige beleid door en zullen de gemeentelijke lasten zoveel mogelijk alleen met de inflatiecorrectie verhogen. Ook zonder extra gemeentelijke lasten worden onze inwoners namelijk al genoeg geconfronteerd met de toenemende kosten van levensonderhoud.

We zien vanwege de verhoging van de stortkosten van afval een stijging van de afvalkosten ontstaan (die tot een verhoging van de afvalstoffenheffing kan leiden). Daarom willen we de mogelijkheden onderzoeken om de kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking terug te brengen. Er zijn namelijk mogelijkheden om samen met de inwoners de kosten voor afvalinzameling te gaan verminderen door een betere vorm van afvalscheiding. Wij willen op korte termijn onderzoeken of zo’n efficiënter en goedkoper systeem ook voor de gemeente Gennep haalbaar is.

 

 

II. Samen verder bouwen aan een leefbare gemeente

 

 

Ambitie
Gennep is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Om te zorgen dat dat ook in de toekomst zo blijft, willen wij ook de komende vier jaar investeren in de leefbaarheid van elk van onze vijf kernen. Van belang voor die leefbaarheid zijn de aanwezigheid van voorzieningen (zoals scholen en winkels), werkgelegenheid in de nabije omgeving, voldoende passende woningen, een prettig openbaar gebied en een bloeiend verenigingsleven. Daarom willen we als gemeente groeien en voldoende woningen en inwoners hebben om onze voorzieningen op zijn minst op peil kunnen houden.

1. Lokale woonvisie
Het oplossen van de wooncrisis is een forse uitdaging, die onze gemeentegrenzen overstijgt. De rijksoverheid wil dat er tot 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. Als gemeente willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen en onze bijdrage leveren. Dat betekent dat we onze ambitie daarin flink opschroeven. Jongeren die in onze gemeente willen wonen, moeten er ook daadwerkelijk kunnen blijven wonen, bij voorkeur in de kern van hun keuze. We willen verder dat de gemeente Gennep in de toekomst voldoende inwoners heeft om al onze mooie voorzieningen op peil te kunnen houden. Die uitgangspunten moeten wat ons betreft de basis zijn van de visie die momenteel ontwikkeld wordt om richting te geven aan ons woningbouwbeleid.

We willen bij het ontwikkelen van nieuwe terreinen en het maken van concrete plannen aansluiten bij de actuele en toekomstige (kwalitatieve en kwantitatieve) woningbehoefte. In de visie dient ook aandacht te zijn voor zaken als duurzaamheid, een voorrangsregeling voor eigen inwoners, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, herbestemming, woningsplitsing, nieuwe woonvormen en wonen met zorg. Bovendien moet de visie inzicht geven in hoeveel woningen we moeten bouwen om onze voorzieningen ook op de langere termijn in stand te kunnen houden. De visie is een belangrijk hulpmiddel om de goede woningen in alle segmenten te gaan bouwen en de zoektocht naar nieuwe locaties te versnellen. Parallel aan onze zoektocht naar nieuwe bouwmogelijkheden, willen we toe naar een actiever grondbeleid. We willen over de instrumenten beschikken om de woonvisie ook werkelijkheid te laten worden.

Op basis van de visie willen we nieuwe, gezamenlijke prestatieafspraken maken met de woningbouwcorporaties die in onze gemeente actief zijn. Aan hen willen we vragen een actieve rol te nemen bij het realiseren van onze woningbouwambities: meer bouwen op basis van de huidige en toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwbehoefte.

2. Wonen
Voldoende geschikte woningen en daarmee inwoners zijn een voorwaarde voor de (toekomstige) leefbaarheid van onze gemeente, onder andere voor het behoud van basisonderwijs in alle kernen. Er is op het gebied van woningbouw de afgelopen vier jaar veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet. Het is niet voor niets dat iedere politieke partij in onze gemeente aandacht vraagt voor de woningbouw-problematiek. Tegen die achtergrond willen wij de komende jaren haast maken met de uitvoering van plannen die al op de plank liggen. Bovendien willen we fors investeren in de ontwikkeling en het faciliteren van nieuwe bouwprojecten. Uiteraard op een manier die past bij het karakter van de gemeente. Om deze ambitie te realiseren willen we extra ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen.

a. Woningbouw Ven-Zelderheide
In Ven-Zelderheide wordt in de loop van 2023 gestart met de bouw van woningen op het terrein van De Uitkomst. Het gaat om de bouw van vijftien woningen. Bovendien worden er acht woningen aan de Antoniusstraat gerealiseerd. Ook in onze kleinste kern blijft na realisering van deze woningen de noodzaak van extra woningen bestaan. We willen bekijken of uitbreiding van bijvoorbeeld het woongebied aan de Hogeweg een oplossing kan bieden en gaan hierover graag het gesprek aan met het dorp.

b. Woningbouw Heijen
Er is behoefte aan meer woningen om de Heijense samenleving jong en vitaal te houden. Wij willen gehoor geven aan de oproep van de Heijense samenleving en daarom starten we nog dit jaar met de ruimtelijke procedures voor de locaties kermisterrein en de paardenwei. Ook voor de uitbreiding van de Wethoudershof en een deel van de velden van VV Heijen (in combinatie met de herinrichting van het sportpark) gaan we actief op zoek naar bouwmogelijkheden. Verder willen wij ons, eveneens op korte termijn, samen met de inwoners van de kern Heijen oriënteren op locaties waar voor het jaar 2030 aanvullend nog woningen kunnen worden gebouwd. Er is al veel voorwerk voor ons gedaan vanuit de Heijense samenleving; wij willen daar graag snel op voortborduren om samen te komen tot een vitaler en duurzamer Heijen.

c. Woningbouw Ottersum
In Ottersum wordt volop gebouwd in een deel van het gebied Hoenderpark. Op dit moment worden er ruim zestig woningen gerealiseerd. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de realisering van nog eens dertig woningen in het resterende deel van het plangebied. Om in Ottersum in de jaren na 2023 te kunnen bouwen, gaan we ook in deze kern op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de bouw van woningen. We zien daar als coalitie diverse opties. Verder willen we binnen onze mogelijkheden medewerking verlenen aan de herontwikkeling van het voormalig klooster Maria Roepaen.

d. Woningbouw Milsbeek
In Milsbeek worden de komende jaren op verschillende locaties woningen gebouwd. Het is onze wens dat die woningen zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

 • Voormalige steenfabriek
  Wij willen dat de ontwikkeling van het gebied Steenfabriek Milsbeek daadwerkelijk conform planning zijn beslag krijgt, zodat de start van de bouw in 2023 plaats kan vinden. Het gaat om twintig vrijstaande woningen.
 • Voormalige bakkerij
  Er komen woningen op de plek van de voormalige bakkerij Jacobs aan de Rijksweg in Milsbeek. Het gaat om elf sociale huurwoningen en om zeven levensloopbestendige woningen. We verwachten dat de woningen uiterlijk in 2023 gerealiseerd zijn.
 • Woningbouw Draaischijf en omgeving
  Het plan bestaat uit acht sociale woningen, vier levensloopbestendige woningen en achttien appartementen voor dementerende ouderen en hun partner. We willen dat het plan uiterlijk in 2023 gerealiseerd is.

Om in Milsbeek in de jaren na 2023 te kunnen bouwen, gaan we in deze kern op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de bouw van woningen. We zien als coalitie diverse mogelijkheden (bijvoorbeeld in het gebied tussen Langstraat en Heiveld) en willen dat de raad hiervoor uiterlijk 2023 concrete voorstellen krijgt.

e. Woningbouw Gennep
In de kern Gennep staan enkele grote plannen op stapel. Om op de korte termijn woningen te kunnen bouwen, willen we vaart zetten achter de diverse plannen en hierover nog voor de zomer met ontwikkelaars in gesprek gaan. Daarbij moeten we ook de parkeerproblematiek in het centrum in het oog houden.

 • Gennepermolen
  Wij willen nog voor de zomer werk maken van de herziening van het bestemmingsplan voor het gebied Gennepermolen, zodat de realisering van het project in 2023 daadwerkelijk van start kan gaan. Het plan maakt het mogelijk om een aantal grondgebonden woningen en appartementen te realiseren. Het gaat om een van de meest iconische locaties in Gennep. We willen er dan ook zorg voor dragen dat de stedenbouwkundige invulling op een zorgvuldige manier plaatsvindt. We willen zicht hebben op de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van het bouwplan, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Het initiatief om daarnaast in de oude brandweerkazerne een stadsbrouwerij i.c.m. appartementen te ontwikkelen, omarmen wij.
 • Heikant
  We willen ook stevig aan de slag met de realisering van woningen in het gebied Heikant. Ook dat project moet in de loop van 2023 (gefaseerd) tot uitvoering komen. In totaal gaat het om honderdvierenzeventig woningen en daarnaast honderd zorgplekken voor de bewoners van Dichterbij.

De komende jaren wordt er, als alle plannen doorgaan, al fors gebouwd in de kern Gennep, maar ook willen we nu zoeken naar nieuwe bouwmogelijkheden om straks niet vast te lopen. Al in de loop van 2022 willen we daarom dat de raad voorstellen krijgt voor nieuwe bouwlocaties in de kern Gennep. Wat ons betreft moet er daarbij gekeken worden naar de (her)invulling van het terrein van de voormalige basisschool Maria Goretti. Ook de herbestemming van de winkelcentra Clarenshof en Duivenakker hebben wat ons betreft prioriteit. Om starters op de woningmarkt een kans te geven willen we tenslotte ook werk maken van de realisering van een appartementencomplex voor onder andere starters op de woningmarkt.

3. Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Om onze ambities op het gebied van (onder andere) wonen te helpen realiseren, willen we naast de reserve sociaal domein ook een reserve ruimtelijke ontwikkeling in het leven roepen. Dat betekent geld opzij zetten om door de raad gewenste ruimtelijk ontwikkelingen te kunnen bevorderen. Voor de instelling van deze reserve zullen wij het nieuwe college vragen met een voorstel te komen, voorzien van een degelijke onderbouwing. Om te beginnen willen wij een deel van het rekeningresultaat over het jaar 2021 onderbrengen in deze reserve. Wat ons betreft kan de reserve ook worden gebruikt om extra projectcapaciteit te werven; dus voor de inhuur van extra tijdelijk personeel.

4. Kwaliteit woonomgeving
De kwaliteit van de woonomgeving is in de meeste kernen, wijken en straten van een hoog niveau. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk. Wij willen met name inzetten op de aanpak van enkele wijken en straten waar er sprake is van achterstallig onderhoud en werk maken van de vergroening en verduurzaming van de woonomgeving. We vinden overigens dat een prettige woonomgeving niet alleen de verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar ook van de inwoners zelf. Initiatieven van inwoners die bijdragen aan een prettige woonomgeving zullen wij zoveel mogelijk omarmen. Denk hierbij aan de vanuit Ottersum geuite wens om te komen tot herinrichting van het Raadhuisplein. Het is soms nodig ook in handhavende zin meer aandacht aan een prettige woonomgeving te besteden. Ook daartoe zijn wij bereid. De vrijheid die de een neemt, kan namelijk ten koste gaan van het leefgenot van anderen.

5. Oude buurten en wijken
In de afgelopen periode zijn diverse wijken en buurten opgeknapt. Daarmee willen we ook de komende periode samen met de inwoners doorgaan. We denken hierbij bijvoorbeeld aan De Gaest, de omgeving van de Emmastraat/Bergstraat en de (Roof)vogelwijk. Bij uitvoering sluiten we zo mogelijk aan bij maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De opknap van straten, wijken en buurten willen we realiseren met respect voor (cultuur)historie en met aandacht voor duurzaamheid. Aangezien de entree van Gennep via de Brabantweg het visitekaartje vormt, willen we onderzoeken of we daar tot een verbetering van de uitstraling kunnen komen. In overleg met de eigenaar van de terreinen aan de Brabantweg willen we komen tot een alternatieve invulling van het gebied.

6. Wonen in het groen
Om de woonomgeving te verbeteren willen we inzetten op meer groen in buurten en wijken en (natuurlijke) speelvoorzieningen. Wat ons betreft hoeven niet alle open plekken ingezet te worden voor nieuwbouw; het uitgangspunt voor al onze inwoners mag zijn dat zij ‘wonen in het groen’.

7. Huisvesting arbeidsmigranten en kamerbewoners
Werknemers uit het buitenland worden steeds belangrijker voor de (lokale) economie. Wij willen, conform het door de raad vastgestelde beleid, dat deze internationale werknemers goed gehuisvest zijn en dat hun huisvesting geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. We willen dat zij bij voorkeur kleinschalig wonen in de wijken en dat er geen grote concentraties van woningen voor internationale werknemers in de wijken ontstaan (maximaal 5% internationale werknemers per straat). Degenen die deze werknemers huisvesten hebben wat ons betreft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede inpassing en integratie. Wij willen er de komende periode op sturen dat het beleid dat de raad heeft vastgesteld, onder andere door handhaving wordt geëffectueerd en dat degenen die huisvesting voor internationale werknemers verzorgen, hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen. Wij willen dat alle inwoners uit onze gemeente goed gehuisvest zijn volgens het eerder vastgestelde beleid.

8. Gemeenschapsvoorzieningen
In het kader van de leefbaarheid willen we dat er in alle kernen goede en toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen blijven. D’n Toomp in Heijen wordt in deze raadsperiode grondig opgeknapt en Ven-Zelderheide krijgt in 2023 een nieuw gemeenschapshuis in de voormalige kerk. Ook in de kern Gennep worden op dit terrein momenteel gelukkig al de nodige vorderingen gemaakt, aangezien er nieuwe exploitanten zijn gevonden voor buurthuis Van Ons en het buurthuis in Gennep-West. Daarnaast hebben we aandacht voor de accommodaties in de Prinsessenbuurt (Blokhut, ’t Hokske, Megafoon en Tjenke Muda). In Milsbeek zijn we bereid om met de verenigingen mee te kijken naar de verdere gebruiksmogelijkheden van het Patronaatgebouw als verenigingsgebouw. Vooral in Ottersum is er echter nog werk aan de winkel. In deze kern bestaat al jaren de behoefte om te komen tot een passende multifunctionele accommodatie. We willen hier het komende jaar samen met de gemeenschap mee aan de slag, zodat deze gemeenschaps-accommodatie in deze raadsperiode daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

9. Onderwijs
Wij vinden goed basisonderwijs in elk van onze kernen van groot belang, mede voor de leefbaarheid van deze kernen. Daarom willen wij dat er in elk dorp minimaal één basisschool beschikbaar blijft. Wat het voortgezet onderwijs in onze gemeente betreft willen wij er alles aan doen om het Elzendaalcollege, en het kwalitatief hoogwaardige onderwijs dat de school verzorgt, verder te versterken. Om de vraag tussen onderwijs en bedrijfsleven goed af te stemmen, blijven we gebruik maken van de diensten van het Talentenbureau Land van Cuijk en Noord-Limburg.

10. Verenigingen
Gezonde lokale verenigingen en culturele organisaties zijn van groot belang voor de leefbaarheid van een kern. Als die organisaties dat nodig hebben, kunnen ze conform het bestaande beleid blijven rekenen op gemeentelijke ondersteuning.

 • Vergunningen evenementen
  Diverse organisatoren van lokale evenementen (vooral verenigingen en stichtingen) ervaren de aanvraag van gemeentelijke evenementenvergunningen als complex. Wij willen bekijken of we het organiseren van evenementen kunnen vergemakkelijken en de administratieve en financiële lasten van organisatoren kunnen verlagen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het vitaal en bruisend houden van onze verenigingen en de lokale samenleving.
 • Jongeren
  Wat ons betreft gaan we jongeren meer ondersteunen als ze een evenement willen organiseren. Jongeren kunnen daarmee (gemakkelijk) activiteiten organiseren op gebied van muziek en cultuur en worden daarin door of via de gemeente actief ondersteund.

11. Sport en bewegen
Het beoefenen van sport in georganiseerd verband draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van onze inwoners en aan de sociale samenhang in de samenleving. Daarbij zijn niet alleen de sporters en vakdocenten lichamelijke opvoeding betrokken, maar ook degenen die een vereniging als vrijwilliger, supporter of sponsor steunen. Bovendien leren sport en sportverenigingen onze kinderen om te gaan met verantwoordelijkheid. Daarom willen wij onze sportverenigingen ook de komende periode stevig blijven ondersteunen.

 • Sportbeleid
  De afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van onze sportinfrastructuur. Daarvoor heeft de gemeente intensief samengewerkt met exploitanten en sportverenigingen. Op die weg willen we doorgaan. Ook bij het samenstellen van het nieuwe sportbeleid, waarin aandacht moet zijn voor zowel breedtesport als topsport, maar ook ongeorganiseerde sport. We zien een toenemende interesse om ongeorganiseerd te sporten, te bewegen en te spelen in de openbare ruimte. Dat vraagt om een goede inpassing van beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Wij willen dat dit ook terugkomt in het nieuwe speelruimtebeleidsplan.Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om de inwoners van de gemeente Gennep in beweging te houden of te krijgen. We zien onze sportverenigingen en andere sportaanbieders daarbij als onmisbare partners, maar ook een instelling zoals ‘Gennep Doet Mee’. We willen samen optrekken met de Sportraad Gennep om onze ambities en die van de samenleving op het gebied van gezondheid en bewegen nader vorm en inhoud te geven. Dit streven past ook in de regionale ambitie om ‘de gezondste regio’ te worden. We willen dat kinderen uit gezinnen, waar geen geld is om te sporten, ook de komende raadsperiode ondersteund worden door stichting Leergeld.Samen met de sportraad willen we kijken naar wat er nodig is voor het behoud en de modernisering van onze sporthallen en de overige sportvoorzieningen. We willen toe naar een lange termijn visie voor alle sportaccommodaties, zodat duidelijk wordt we waar de komende jaren op moeten inzetten.
 • Sportcomplex Ottersum
  De dijkversterking in het kader van het project Lob van Gennep biedt ons de kans te komen tot verplaatsing van de sportvelden van VV Achates. Wij willen die kans met beide handen aangrijpen. Een goede en veilige verkeerskundige ontsluiting is hierbij van belang. Bovendien vinden we het belangrijk dat het sportcomplex toekomstbestendig is en geen belemmering vormt voor eventuele toekomstige samenwerking met andere sportverenigingen in Ottersum.
 • Pica Mare
  De nieuwe tijdelijke sporthal is in gebruik genomen en er is een nieuwe exploitant voor het complex Pica Mare gevonden. Wat ons betreft zijn de sportvoorzieningen die onder beheer van Yask staan, pas echt compleet als de drie gebouwen geïntegreerd zijn en over een gezamenlijke entree annex ontvangsthal beschikken. Wij willen dat het college op korte termijn met een voorstel komt, zodat we een goede afweging kunnen maken.

We vinden een goede gemeentelijke zwemvoorziening wenselijk. Wat het bestaande zwembad betreft is binnenkort groot onderhoud aan de orde. Gezien de hoge kosten van het onderhoud en de hoge exploitatiekosten van het zwembad ligt het voortbestaan van het bad op de huidige locatie en in de huidige vorm wat ons betreft niet vast. Wij willen daarom samen met de raad kijken naar een lange termijn beleid voor het zwembad en een plan opstellen waarin verschillende scenario’s voor de toekomst bekeken zullen worden.

12. Cultuur
Gennep is een cultuurrijke gemeente. Veel van onze inwoners houden zich op een of andere manier actief bezig met cultuur, culturele activiteiten, cultuurhistorie of met kunstbeoefening al dan niet in professionele vorm. Degenen die zelf niet met kunst of cultuur bezig zijn, genieten doorgaans (net als de vele bezoekers die de gemeente Gennep mag ontvangen) van datgene wat we als gemeente op cultureel en cultuurhistorisch vlak te bieden hebben. Wij blijven organisaties ondersteunen die zich inspannen om cultuur onderdeel te laten zijn van de lokale samenleving en aan culturele vorming te doen.

 • Kunst in de openbare ruimte
  Wij vinden het belangrijk aandacht te hebben voor de kunst in de openbare ruimte. Daarom willen we het fonds voor kunst in de openbare ruimte ook de komende raadsperiode in stand laten. Maar we willen wel de manier waarop de uitvoering van het beleid vorm krijgt, tegen het licht houden. Daarbij moet de inbreng van inwoners en vrijwilligers meer tot zijn recht komen om daarmee bij de uitvoering van dit beleid maatwerk te kunnen leveren.
 • Cultuurhistorie
  We blijven alert op het behoud van de cultuurhistorische waarden in onze gemeente. Bovendien willen we er de komende vier jaar voor zorgen dat de soms nog verborgen cultuurhistorische kwaliteiten in de gemeente (beter) beleefbaar worden. Dat is niet alleen voor onze bewoners, maar ook toeristisch-recreatief interessant. Zo willen we optimaal profiteren van het project Lob van Gennep om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat onderdelen van de belegeringslinie die bij het beleg van het Genneperhuis in 1641 werd aangelegd, zichtbaar en herkenbaar worden. Verder willen we dat bekeken wordt of de canon van Gennep een van de onderdelen van het nieuwe programma versterking vrijetijdseconomie kan worden, mede om ‘het verhaal van Gennep’ vast te leggen en uit te dragen.

 

 

III. Samen verder bouwen aan een duurzame gemeente

 

 

Ambitie
Gennep wil voor haar inwoners en ondernemers een groene, toekomstbestendige gemeente zijn waar zuinig met energie en grondstoffen wordt omgegaan en energie zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt. In het nieuwe landelijke coalitieakkoord zijn de klimaatdoelen stevig opgeschroefd en het kabinet stelt de nodige middelen beschikbaar om de energietransitie de komende jaren in een versnelling te brengen. Vooral voor energiebesparing, bestrijding van energiearmoede en klimaatadaptatie is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. Verduurzamen doen we uiteraard niet alleen als overheid, maar samen met onze inwoners en ondernemers.

1. Duurzaamheidsbeleid
Wij willen dat er vaart wordt gemaakt met het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dit beleid moet de strik gaan vormen om alle beleid, visies en actieprogramma’s die rondom de diverse deelthema’s zijn opgesteld en waarin nadrukkelijk de verwevenheid met andere beleidsvelden naar voren komt. In dit beleid moet informeren en faciliteren een centrale plek innemen.
De verschillende transities (energietransitie, klimaatadaptatie) gaan de nodige inspanning vragen van zowel gemeentebestuur als inwoners en bedrijven. De bovengemeentelijke energievraagstukken behandelen we waar mogelijk en bij voorkeur in RES-verband (regionale energiestrategie). Om de opgaven waar we als gemeente voor staan en de ambitie die we op het gebied van duurzaamheid hebben, willen we (afhankelijk van rijksmiddelen) extra capaciteit en middelen ter beschikking te stellen.

2. Energie-opwek
Met de voorgenomen deelname aan energielandgoed Wellsmeer, heeft Gennep in principe gekozen voor een grootschalige ontwikkeling buiten de gemeentegrenzen. In onze gemeente zelf willen we daarom inzetten op meer kleinschalige initiatieven voor de opwek van energie. We zien veel mogelijkheden voor zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Daarnaast willen kijken of en hoe de mogelijkheden voor zonnepanelen op water, groen gas en nieuwe energiemogelijkheden in de gemeente Gennep toe te passen. Indien nodig zullen wij ons net als in het verleden verzetten tegen de komst van windmolens in het Reichswald, gezien de hoge natuurwaarde van dit gebied. Een aandachtspunt bij de energie-opwek is de capaciteit van het netwerk. Op dit moment is sprake van capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk, waardoor grotere projecten niet mogelijk zijn. We dringen er bij de netwerkbeheerders op aan om het verzwaren van het netwerk voortvarend op te pakken. Daarnaast willen we slim gebruik maken van opslag en onderlinge energie-uitwisseling.

3. Energiebesparing
Naast de opwek van energie, moeten én willen we ook aan de slag met energiebesparing. We willen daarbij zelf het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzaam vervoer of het opnemen van duurzaamheid in ons aanbestedingsbeleid. We hopen echter ook op de medewerking van anderen.

 • Particulieren
  We willen dat energiezuinig wonen voor alle inwoners haalbaar is, maar we willen het nemen van maatregelen (zoals het isoleren van woningen) niet opdringen. Niet iedereen heeft daarvoor immers dezelfde mogelijkheden en niet elke woning is even geschikt om te verduurzamen. Daarom leggen we de nadruk op informeren, stimuleren en faciliteren. Daarnaast hebben we ook oog voor onze inwoners met een laag inkomen en een eigen woning. Van het rijk heeft gemeente Gennep een eenmalige bijdrage ontvangen van € 150.000 om inwoners te helpen hun energielasten te verlagen. Hiermee willen we maatregelen treffen om de inwoners die hiervoor in aanmerking komen, tegemoet te komen.
 • Ondernemers
  Ondernemers krijgen in toenemende mate te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van verduurzaming. We willen hen niet alleen wijzen op hun verplichtingen, maar vooral ook ondersteuning bieden in deze transitie. We willen het treffen van duurzaamheidsmaatregelen eenvoudiger maken.
 • Corporaties
  We willen het energieverbruik structureel omlaag brengen door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. We willen woningverduurzaming nadrukkelijk een onderdeel laten vormen van de prestatieafspraken die we gaan sluiten met de woningbouwcorporaties Destion en Mooiland.
 • Educatie
  Het Energieloket is een uitstekend instrument om particulieren en ondernemers te ondersteunen. We willen los daarvan ook via andere kanalen hulp bieden en bewustwording creëren door samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld scholen en natuurorganisaties zoals het IVN.

4. Klimaatadaptatie
Het veranderende klimaat betekent leren leven met wateroverlast, extreme droogte en hittestress. We nemen onder andere maatregelen zoals het afkoppelen van daken, het inrichten van groene schoolpleinen en het vergroenen van de openbare ruimte. Zo kunnen we zowel wateroverlast als hittestress beperken. Wat dit soort maatregelen betreft verwachten we overigens ook iets van ontwikkelaars. Verder kijken we ook of de realisatie van een blauwe gracht in het centrum van Gennep haalbaar is. De samenwerking met stichting Steenbreek willen we intensiveren, zodat we samen met en voor onze inwoners kunnen werken aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van onze omgeving.

5. Vergroening en biodiversiteit
Wij hechten, net als de meeste van onze inwoners, aan een groene woonomgeving. Daarom willen we ook in de komende raadsperiode jaarlijks 2.500 bomen planten. In het kader van het project Lob van Gennep wordt er door die organisatie een groencompensatieplan gemaakt. Wij willen dat een deel van de compensatie ten goede komt aan vergroening van de woonomgeving in bijvoorbeeld de kernen Ottersum en Milsbeek. Verder willen we ook bevorderen dat er zogenaamde groenblauwe schoolpleinen en pluktuinen in onze gemeente ontstaan. Bij de keuze en het onderhoud van het groen in de woonwijken en op de schoolpleinen willen we bewoners en scholen nauw betrekken en we stimuleren ‘groene’ initiatieven vanuit de samenleving, bijvoorbeeld in samenwerking met IVN.
Voorbeelden van duurzaamheidsmaatregelen
We willen op verschillende manieren aan de slag met duurzaamheid en het klimaatbestendig inrichten van onze omgeving. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

 • inzetten op het vergroten van de biodiversiteit en het compenseren van CO2 door het planten van verschillende bomen en planten en het aanleggen van groene zones
 • in het kader van het Right to Challenge onderhoud en vergroenen van de eigen buurt te belonen
 • het onderwijs te betrekken door het stimuleren van ‘groenblauwe’ schoolpleinen, pluktuinen en door voorlichting en natuureducatie
 • het inrichten van natuurlijk speelplekken in de openbare ruimte
 • natuureducatie voor kinderen steunen en informatieborden bij onze natuurgebieden plaatsen
 • stimulering van vergroening van parkeerterreinen van grootschalige bedrijven (mede op basis van de bedrijventerreinenvisie)

6. Maaibeheer
Wij zijn voor een gedifferentieerd ecologisch maaibeleid. Daarbij is de inzet het ecologisch maaibeleid, maar we wegen wel de verkeersveiligheid en uitstraling af. Hierdoor komen we mogelijk tot frequenter (delen van het groen) maaien of tot een andersoortige inrichting.

7. Afvalbeleid
We willen toe naar minder afval, een betere scheiding van afval en naar een voor inwoners makkelijkere manier om van verschillende afvalstromen af te komen. Bovendien willen we toe naar beperking van de kosten van afvalinzameling en, daaraan gekoppeld, het binnen de perken houden van de afvalstoffenheffing. We willen toe naar een systeem van afvalinzameling dat eerlijker, goedkoper, klantgerichter, duurzamer en effectiever is. We verwachten van het college op korte termijn een voorstel waarin wordt ingegaan aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden om de kosten laag te houden en de (gescheiden) inzameling van afval te verbeteren.

 • Milieustraat
  Wat de aanlevering/aanbieding van afval betreft willen we kijken naar de dienstverlening via de milieustraat en de kosten daarvan. Wat ons betreft moeten de wachttijden omlaag door de introductie van ruimere openingstijden en eenvoudigere manieren om van ‘gratis’ huisvuil af te komen (dus afval waarvoor niet betaald hoeft te worden). In diverse andere gemeenten bestaat de mogelijkheid om snoeiafval op meerdere plaatsen (gratis) aan te bieden. Of iets dergelijks ook voor de inwoners van de gemeente Gennep tot de mogelijkheden behoort, willen we nader laten bekijken.
 • Oud papier
  De inzameling van oud papier in de meeste van onze kernen verloopt uitstekend, met dank aan de verenigingen die zich daarvoor inspannen. In de kern Gennep laat de situatie soms echter te wensen over. Dat heeft met name te maken met de beschikbaarheid van vrachtauto’s in het weekend. Wij willen toe naar een systeem dat eerlijk is (wat betreft inspanningen van de vrijwilligers versus inkomsten) en dat voor onze inwoners gebruiksvriendelijk is.

 

 

IV. Samen verder bouwen aan een sociale gemeente

 

 

Ambitie
Uit de Monitor Brede Welvaart van het CBS blijkt dat de gemeente Gennep een van de beste woonplekken van Nederland is. Dat willen we zo houden. Onze gemeente kenmerkt zich door een betrokken samenleving met sterke onderlinge netwerken. De bereidheid om er samen de schouders onder te zetten is groot. Demografisch gezien zijn we echter niet de meest sociaal sterke gemeente. Dat betekent dat relatief veel van onze inwoners ondersteuning nodig hebben. Daar hebben we als gemeente onze dienstverlening op ingericht: inwoners die hulp nodig hebben, krijgen die. We willen echter meer zijn dan een gemeente die passende en toereikende zorg biedt. Daarom blijft positieve gezondheid en preventie wat ons betreft de rode draad van ons sociaal beleid. Hiermee willen we de afhankelijkheid van zorg terugdringen en bevorderen dat onze inwoners meer grip op hun eigen leven krijgen.

1. Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid blijft wat ons betreft ook de komende vier jaar de rode draad in het sociaal domein. Positieve Gezondheid gaat uit van gezondheid in plaats van ziekte. De nadruk ligt hierbij op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen. De verbinding tussen ondersteuning en welzijn speelt daarbij een belangrijk rol. Daarom willen we de doorontwikkeling van initiatieven als de welzijnscoach, dorps- en wijkondersteuners en Gezond in de Stad (GIDS) faciliteren. Daarnaast blijven we stimuleren dat partijen elkaar opzoeken en met initiatieven rond positieve gezondheid komen, bijvoorbeeld in de Strategische kerngroep Positieve Gezondheid, een lokaal netwerk waar de gemeente zelf ook deel van uitmaakt. Ook preventie, dus het voorkomen van zorg bijvoorbeeld door projecten op het gebied van valpreventie, vinden wij belangrijk. Wij blijven initiatieven in deze sfeer ondersteunen.

2. Jeugdhulp
Per jaar hebben ongeveer driehonderd jongeren uit onze gemeente jeugdhulp nodig. Dat kan variëren van een eenmalige interventie tot langdurige en intensieve zorgtrajecten. Met de jeugdhulp en jeugdzorg is budgettair jaarlijks een bedrag van ongeveer vier miljoen euro gemoeid. Wij willen hulp kunnen blijven bieden aan jongeren die dat nodig hebben. Ons dienstenpakket is goed op orde, mede door regionaal en bovenregionaal samen te werken. De komende periode willen we dit zo houden én kunnen controleren. Door de overstap naar financiering in regionaal verband bij de inkoop van zorg verwachten we betere hulp te kunnen verlenen en betere beheersbare kosten. We willen dit kritisch volgen.

Binnen de jeugdhulpverlening steken we nog veel energie in het oplossen van problemen. Door meer aandacht te besteden aan preventie, willen we bereiken dat minder jongeren zijn aangewezen op hulp. Dat is voor de kinderen beter, maar ook vanuit budgettair perspectief interessant. Daarbij willen we toe naar een aanpak die meer uitgaat van de krachten in onze samenleving in plaats van naar de inzet van nog meer professionals. We denken daarmee meer ‘eigen kracht’ rondom kinderen, jongeren, gezinnen en buurten te kunnen mobiliseren. Wij zijn bereid de gemeentelijke inspanningen op gebied van preventie te intensiveren en daarvoor extra capaciteit en extra middelen voor in te zetten met het doel de kosten van jeugdhulp op de langere termijn terug te dringen.

3. Ouderenzorg
We vinden het belangrijk dat ouderen langer actief (kunnen) blijven en zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We willen hier rekening mee houden in onze woningopgave. Daarnaast willen we samen met onze maatschappelijke partners (zorgverzekeraars en zorgaanbieders) zorgen voor een gedifferentieerd aanbod aan zorgvoorzieningen voor alle doelgroepen die daar min of meer noodgedwongen gebruik van moeten maken. Daarin passen goede thuiszorg en voldoende goede zorgcentra die aan de eisen van de tijd voldoen, mede in relatie tot het groeiend aantal inwoners dat met dementie te maken krijgt. Ook hebben we aandacht voor (jonge) mantelzorgers. We willen initiatieven, die erop gericht zijn ouderen zo lang mogelijk vitaal te houden, ondersteunen. Ook het behoud van de Wensbus past in dit streven.

4. Armoede
Een deel van onze inwoners en ondernemers heeft het financieel moeilijk. Die groep wordt groter met name door de stijgende inflatie en de sterk toegenomen energieprijzen. Er is financiële ondersteuning beschikbaar, maar lang niet iedereen die daar recht op heeft, maakt daar gebruik van. Wij willen dat meer inwoners en ondernemers van hun rechten gebruik gaan maken én hen perspectief bieden op een zelfstandig economisch bestaan. Daarvoor willen we onze inwoners beter informeren, waarbij we ook onder andere gebruik maken van onze samenwerking met de woningbouwcorporaties. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met verduurzaming van huurwoningen waardoor de woonlasten omlaag kunnen.

5. Intos
We hechten aan het voortbestaan van Intos als voorziening die een beschutte werkomgeving biedt voor een deel van onze meest kwetsbare inwoners. In die context vinden we het een goede ontwikkeling dat de gemeente Gennep binnenkort de volledige zeggenschap krijgt over het bedrijf. Duidelijk is echter dat Intos nog binnen deze raadsperiode met een grote verandering te maken gaat krijgen. Het aantal WSW-werknemers neemt af, waarmee het ‘verdienmodel’ zwaar onder druk komt te staan en de kosten van instandhouding van Intos in zijn huidige vorm te hoog gaan worden. We starten komend jaar een onderzoek naar de manier waarop een werkvoorziening verantwoord vorm kan krijgen, zodat we degenen die daar recht op hebben, ook in de toekomst nog beschut werk kunnen blijven bieden. Daarnaast hebben we grote waardering voor alle ondernemers in onze gemeente die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben.

6. Hoe betalen we de kosten?
Iedere inwoner die recht heeft op gemeentelijke hulp, gaat die hulp van ons ook daadwerkelijk krijgen. Dat is het uitgangspunt van ons sociale beleid. Om eventuele financiële tegenvallers binnen het sociale domein op te vangen werd in 2014 de reserve sociaal domein in het leven geroepen. Die reserve willen we ook de komende raadsperiode in stand houden, ook al zijn we als gemeente de afgelopen jaren binnen het budget gebleven. Net als in de afgelopen periode willen we de hoogte van deze reserve maximaal een miljoen euro laten zijn. Daarmee heeft de gemeente voldoende financiële bewegingsruimte om onverwacht hoge kosten te kunnen dekken. Het moet ons overigens van het hart dat wij ons ernstig zorgen over de verlaging van de rijksbijdrage die gemeente Gennep jaarlijks ontvangt ter dekking van de kosten binnen het sociaal domein. We zullen blijven proberen de voorgenomen kortingen op de rijksbijdrage te voorkomen dan wel te beperken.

7. Schulddienstverlening
De gemeenteraad heeft in 2021 nieuw beleid ten aanzien van schulddienstverlening vastgesteld. Wij willen dat dit beleid snel geëffectueerd wordt. Daarbij is het voor ons met name van belang dat inwoners snel geholpen worden. Daarom willen we dat de schuldhulpverleningstrajecten binnen de wettelijke doorlooptijden afgewikkeld worden. We vinden het ook belangrijk dat de bestaande achterstanden in de gemeentelijke dienstverlening op dit terrein zo snel mogelijk worden ingelopen. We willen ook naar een proactieve aanpak, zodat mensen binnen drie jaar ook echt uit de schulden zijn.

8. Jongerenwerk
Wij willen dat ook jongeren zich op hun plek voelen in onze gemeente. Om dat voor elkaar te krijgen investeren we onder andere in ons verenigingsleven en een prettige woonomgeving. Om te weten wat er onder jongeren leeft en hoe we daarop kunnen inspelen, zijn er namens onze gemeente enkele jongerenwerkers actief. Als er zich problemen met jongeren voor doen en er sprake is van (herhaald) ongewenst gedrag, zetten we in op samenwerking tussen politie, gemeente en scholen om jongeren met probleemgedrag perspectief te bieden. Zo willen we voorkomen dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

9. Opvang en integratie
We zijn blij dat gemeente Gennep een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne een veilige haven kan bieden. Ze zijn wat ons betreft van harte welkom in onze gemeente. Ook de komende jaren zullen wij voldoen aan de wettelijke verplichting om statushouders in onze gemeente te huisvesten. Daarbij realiseren wij ons ook dat er in onze gemeente onvoldoende draagvlak is voor de komst van een asielzoekerscentrum.

In relatie tot de inburgering kiezen wij ook in de toekomst voor een stringente toepassing van de Wet Taal-eis. We willen stimuleren dat nieuwkomers de Nederlandse taal beheersen om de integratie te bevorderen en zijn bereid te sanctioneren als er sprake is van gebrek aan medewerking. Jonge kinderen, van ouders die inburgeren, worden verplicht om naar de peuterspeelzaal of een vroegschoolse opvang te gaan. Bij de inburgering van statushouders zullen we de hulp in blijven roepen van vrijwilligers en betrokken burgers. Daarnaast krijgen statushouders, die hun weg in de samenleving hebben gevonden, de taak om nieuwe statushouders op weg te helpen. Ze fungeren als ‘buddy’, omdat ze als geen ander weten hoe het inburgeringsproces eruit ziet. Zo kunnen zij nieuwkomers terzijde staan bij hun succesvolle inburgering.

 

 

V. Samen verder bouwen aan een veilige gemeente

 

 

Ambitie
We willen dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Daarbij gaat het om integrale veiligheid, hoogwaterveiligheid en verkeersveiligheid. Om die veiligheid te bevorderen willen we ook de komende jaren samen met andere partijen stevige stappen blijven zetten. Hierbij zullen we ons ook richten op het terugdringen van criminaliteit en woonoverlast onder andere door de intensivering van onze handhavingsactiviteiten.

1. Integrale veiligheid
We willen dat de gemeente Gennep kan blijven beschikken over goede brandweer- en ambulancezorg. Dit houdt onder meer in dat de lokale brandweer over voldoende en goede faciliteiten beschikt, zoals een boot om ook te water goed en snel te kunnen opereren. Verder willen we dat we ‘onze’ politie binnen handbereik hebben. We willen meer blauw op straat. Mede om overlast te voorkomen zijn we tegen de komst van shisha-lounges of coffeeshops in onze gemeente. Wat vuurwerk betreft conformeren we ons aan de landelijke regelgeving.
Door goed samen te werken zowel binnen de regio als binnen de veiligheidsketen willen we zoveel mogelijk grip krijgen en houden op zaken als ondermijning, drugscriminaliteit en overlast. De inzet van meer boa’s en inzet van jongerenwerkers kunnen hierbij een rol spelen. We gaan het huidige beleid tegen het licht houden en willen we door de jaren heen het effect van onze inspanningen kunnen meten. We zijn bereid hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Verder willen we het Keurmerk Veilig Ondernemen uitrollen vanwege de positieve ervaringen daarmee, met name om ook ons buitengebied en het centrum van Gennep veiliger te maken.

2. Hoogwaterveiligheid
Door de klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden steeds vaker voorkomen. Dat betekent dat we ons als gemeente meer dan voorheen moeten wapenen tegen hoogwater. Ons uitgangspunt daarbij is het zo snel mogelijk realiseren van waterkeringen die aansluiten bij het wettelijke veiligheidsniveau voor ons gebied. Dat doen we enerzijds door de verbetering van onze dijken en anderzijds door het geven van ruimte aan de rivier. De grootschalige ingrepen in ons landschap die daarvoor nodig zijn, willen we niet zien als bedreigingen, maar juist als kansen en er proactief op inspelen.

 • Dijkversterking
  Het rijk heeft het besluit genomen om dijkring 54 de komende vier jaar te gaan verhogen en versterken. Na afronding van het project zijn de inwoners van de kernen Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek conform de meest recente wettelijke eisen tegen hoogwater beschermd. Dat geldt dan nog niet voor de bewoners van de kernen Heijen en Gennep. Wij willen daarom dat zo snel mogelijk begonnen wordt met de voorbereiding van de versterking van dijkring 55, zodat onze hele gemeente op zo kort mogelijk termijn hoogwaterveilig is. Om dat te bereiken willen we op korte termijn de noodzakelijke druk zetten bij de bevoegde instanties.De afhandeling van de schade ten gevolge van het hoogwater in Zuid-Limburg verloopt problematisch. Wij willen dat de gemeente Gennep er bij de regering op aandringt om er voor te zorgen dat de schaderegelingen en de schadeafhandeling op basis van de Wet Tegemoetkoming van schade bij Rampen (Wts) worden verbeterd om toekomstige problemen te voorkomen.
 • Uiterwaarden Maas
  De bescherming van de kernen Gennep en Heijen moet wat ons betreft samen gaan met de ontwikkeling van de Maaskemp. Door het realiseren van een hoogwatergeul wordt de hoogwaterveiligheid bevorderd en ontstaan er kansen om de door velen gewenste verbinding van de historische kern van Gennep met de Maas te realiseren. Bovendien ontstaan er door de ontwikkeling van de uiterwaarden kansen om de gemeente Gennep toeristisch nog een stuk aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld natuurontwikkeling, horeca en waterrecreatie. Ook kan er een goed ingepaste kleinschalige ‘woonbootwijk’ in het gebied worden aangelegd.In onze gemeente staan diverse Kader Richtlijn Water-maatregelen op stapel; die hebben te maken met rivierverruiming en natuurontwikkeling. Wat het gebied Ossenkamp – Leigraaf betreft willen wij in dat gebied toe naar een Maasheggenlandschap.

3. Verkeer
We hechten grote waarde aan de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Mede daarom streven we er naar de kernen die deel uit maken van de gemeente Gennep zoveel mogelijk te ontlasten van doorgaand verkeer. Dit om de veiligheid te verhogen. Ter verhoging van die veiligheid verdient bijvoorbeeld de Brugstraat in Gennep aandacht. Voor de kernen Heijen en Gennep heeft de rondweg N271 in dat verband een belangrijke functie. De kern Milsbeek wordt de komende jaren taboe voor doorgaand verkeer. Om dit te bereiken wordt de verbindingsweg tussen de N271 en de Ringbaan aangelegd. Onze ogen zijn nu gericht op de kernen Ven-Zelderheide en Ottersum. Ook voor deze dorpen willen we actie ondernemen om de verkeersoverlast van onder andere vrachtwagens tot een minimum te beperken. Vanwege het belang van verkeersveiligheid voor onze inwoners hebben de volgende projecten voor ons de komende vier jaar prioriteit:

 • Verbindingsweg Milsbeek
  De bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van de verbindingsweg tussen Rijksweg en Ringbaan loopt. Voor de realisering van die weg blijven we ons maximaal inspannen. Zodra het plan goedgekeurd is, willen we haast maken met de aanleg van de weg en meteen werk maken van het verkeersluw maken van de Zwarteweg binnen de bebouwde kom van Milsbeek. Op het moment dat de verbindingsweg klaar is, willen we het voor doorgaand verkeer onaantrekkelijk maken om nog door de kern van Milsbeek te rijden. Verder willen we een jaar nadat de verbindingsweg in gebruik is genomen, evalueren of de aansluiting op de N271 voldoet. Is dat niet het geval dan zullen wij in overleg met de provincie onderzoeken of een aansluiting door middel van een rotonde een betere verkeerskundige oplossing biedt.
 • Verkeersoverlast Ven-Zelderheide en Ottersum
  Zoals reeds aangegeven, willen we niet alleen de overlast van doorgaand
  (vracht-)verkeer in Milsbeek terugdringen, maar ook in de kernen Ven-Zelderheide en Ottersum. In lijn met de verbindingsweg Milsbeek gaan we verder met het verrichten van een studie hoe we doorgaand verkeer uit Ven-Zelderheide en Ottersum kunnen weren. Daartoe zullen we de benodigde middelen in de begroting laten opnemen. We willen dat belanghebbenden en de raad nauw betrokken worden bij de studie en de uitwerking van de resultaten.
 • Maasbrug Gennep
  Dagelijkse wordt veel gebruikt gemaakt van de brug tussen Gennep en Oeffelt, vooral door scholieren. De brugverbinding is zowel voor scholieren en pendelaars als voor recreanten van groot belang, maar laat qua breedte zwaar te wensen over. Door druk vanuit de gemeente Land van Cuijk en de gemeente Gennep leek Rijkswaterstaat bereid het fietspad te verbreden. De laatste berichten zijn wat minder positief. Toch zullen wij ons blijven inspannen om de verbreding ook daadwerkelijk voor elkaar te brengen en zullen er indien nodig extra middelen voor beschikbaar stellen.
 • Kruispunt Heijen
  De vorige raad heeft besloten dat de initiatiefnemers van uitbreiding van de haven Heijen het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat en de omgeving moeten aanpakken, zodat het veiliger wordt voor alle weggebruikers en er een mooie entree voor de kern Heijen ontstaat. Wat ons betreft moet de uitstraling van de Hoofdstraat tussen Gennep en het kruispunt verbeterd worden, zodat ook deze weg een visitekaartje voor onze gemeente wordt. Daarnaast willen we in overleg met de provincie komen tot geluidswerende maatregelen langs de N271.
 • Kruising Ottersumseweg / Nijmeegseweg
  Deze kruising wordt door velen als problematisch ervaren. Naar onze mening kan de situatie alleen structureel opgelost worden als er in de directe omgeving een andere stedenbouwkundige situatie gaat ontstaan. Wij willen graag samen met betrokkenen op zoek naar een integrale oplossing voor deze uitdaging.
 • Provinciale weg Ottersum/Ven-Zelderheide
  In het kader van het project Lob van Gennep wordt een deel van de Kleefseweg verhoogd. Dit biedt ons de kans de maximaal toegestane snelheid op de weg terug te brengen tot 60 km per uur. Dit willen we doen in combinatie met een zodanige herinrichting van de weg dat hard rijden onaantrekkelijk wordt en de toeristisch interessante plaatsen aan deze weg beter beleefbaar en bereikbaar worden.
 • Langzaam verkeer
  We willen aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers binnen de hele gemeente. Daarom willen we de komende periode voor al onze kernen bevorderen dat er verkeersveilige fietsverbindingen ontstaan naar de scholen. In dat kader gaan we bijvoorbeeld werken aan:
  – een veiligere fietsverbinding voor de Zuid-Oostwal en de Niersweg
  – een veilige oversteek ter hoogte van het kruispunt Heijenseweg – Moutstraat
  – een veilige oversteek Brabantweg – Willem Boyeweg en Brabantweg – Korhoenstraat
  – een veiligere situatie voor fietsers op de Oordsebrug
  – veilige oversteekplaatsen op de N291

Wat het openbaar vervoer betreft willen we onderzoeken of het mogelijk is de busverbinding die loopt van Nijmegen naar Groesbeek door te trekken naar Milsbeek.

 

 

VI. Samen verder bouwen aan een bruisende gemeente

 

 

Ambitie
Als je aan Gennep denkt, dan denk je aan een gemeente met een rijke cultuurhistorie, een gemeente met een enorme landschappelijke variëteit, een gemeente met een historisch winkelcentrum en een gemeente met een goed presterende toeristische sector en diverse vitale bedrijventerreinen. We zijn een economisch bruisende gemeente en willen dat ook de komende jaren blijven. Daarom willen we ook de komende vier jaar blijven investeren in goede randvoorwaarden voor het lokale bedrijfsleven. Ook willen we investeren in aansprekende recreatieve voorzieningen voor onze bewoners en bezoekers. Grote uitdagingen in dat verband zijn het vitaal houden van het winkelgebied in Gennep, het benutten van de kansen op het gebied van toerisme en recreatie en op het gebied van verduurzaming. Speerpunten daarbij zijn de versterking van natuur en landschap en cultuurhistorie mede in relatie tot de voorgenomen grootschalige ingrepen in dat landschap en de ontwikkeling van de agrarische sector.

1. Vrijetijdseconomie
De gemeente Gennep heeft op het gebied van de vrijetijdseconomie diverse sterke punten. Zowel door bewoners als bezoekers worden natuur en landschap, cultuurhistorie en het onderscheidende winkelhart van Gennep als bijzonder ervaren. In die kwaliteiten willen wij blijven investeren; uiteraard samen met de ondernemers die daarbij betrokken zijn én de vrijwilligers die als onze beste ambassadeurs ‘het verhaal van Gennep’ naar buiten toe uitdragen.

Middelen
Wij willen dat het programma versterking vrijetijdseconomie geactualiseerd wordt. Bovendien willen we structureel voldoende middelen beschikbaar stellen om de plannen die worden opgenomen in het programma, ten uitvoer te kunnen brengen. Daarvoor begroten we € 250.000 per jaar in de komende jaren. Ook hier geldt dat planvorming voor de langere termijn samen moet gaan met uitvoering op de korte termijn.

Programma
Een aantal projecten moet wat ons betreft landen in het programma versterking vrijetijdseconomie en bijzondere prioriteit krijgen:

 • We willen werk maken van de herontwikkeling van het gebied tussen rondweg en loswal, enerzijds in het kader van hoogwaterveiligheid en anderzijds om er mogelijkheden te scheppen voor waterrecreatie en kansen te benutten voor de door de raad gewenste verplaatsing van de waterwoonwijk bij haven Heijen. Ook willen we de ontwikkeling gebruiken om de historische kern van Gennep weer met de Maas te verbinden.
 • Het project Genneper Huys krijgt de komende jaren de nodige aandacht, waarbij we voortborduren op reeds gemaakte afspraken met de provincie en regio. Het behoud van de ruïne en het beleefbaar maken van het Genneper Huys zijn in voorbereiding. Wij willen dat er met de uitvoering haast wordt gemaakt. Ook zorgen we voor een wandelverbinding langs de Maas tussen het Genneper Huys en de Gebrande Kamp.
 • De realisering van Maasheggen bijvoorbeeld in het gebied ten zuiden van de Maasbrug tussen Oeffelt en Gennep moet de komende vier jaar zijn beslag krijgen. De middelen daarvoor zijn beschikbaar. Tevens werken we aan een aantrekkelijk uitloopgebied vanuit de kern Heijen richting de Maas.
 • We zullen de verdere ontwikkeling van natuurpoort ‘De Diepen’ bevorderen.
 • We willen optimaal profiteren van de meekoppelkansen die het project Lob van Gennep ons biedt. Daarbij gaat het om natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Maas en Niers in combinatie met de aanleg van wandelpaden en andere recreatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van het fietspad Grensweg. In dat kader zijn we ook bereid de gedachte van een toeristisch-recreatief bruggetje (zoals bij het Genneper Huys) tussen Gennep en Ottersum nader te onderzoeken op wenselijk- en haalbaarheid. Bovendien gaat het ook om het zichtbaar en beleefbaar maken van landschappelijke en cultuurhistorische bijzonderheden die ‘geraakt’ worden door de dijkversterking.
 • Het fietspad Zelder moet er nu eindelijk gaan komen. Wij zijn bereid alle wettelijke mogelijkheden te gebruiken om het pad gerealiseerd te krijgen en vragen het nieuwe college om de noodzakelijke stappen te gaan zetten. Een onderdeel van het pad vormt een oversteek over de Niers (ter hoogte van de Klockscherweg) om een verbinding te kunnen maken met het fietspad langs de Niers in Duitsland.
 • Wij koesteren het profiel van Gennep als wielergemeente. Daarmee zouden we ons in de toekomst nog meer kunnen onderscheiden. Wij zijn bereid initiatieven die bijdragen aan dat profiel, te ondersteunen.
 • Door de realisering van het Kind Educatie Centrum (Ganapja) zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om aan het Niersdal aan water gerelateerde speelvoorzieningen te realiseren. We willen de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een aantrekkelijker en functioneler Nierspark.

2. Het winkelhart van Gennep
Het historische centrum van Gennep vormt een van de kernkwaliteiten van onze gemeente. Wij willen ook de komende vier jaar investeren in de vitaliteit van dit centrum door het tegengaan van de winkelleegstand en door flexibilisering van het toegestane gebruik van onroerend goed. De centrummanager heeft een belangrijke taak in deze dynamiek. We vinden het ook van belang de mogelijkheden die de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) biedt verder te benutten en werk te maken van actualisering van de centrumvisie.

We vinden het een interessante gedachte om (net als in het verleden) een inspirerende stedenbouwkundige mee te laten kijken naar de kansen voor een verdere doorontwikkeling van het historische centrum van Gennep. Op basis daarvan zou een kader kunnen ontstaan waaraan de raad ruimtelijke ontwikkelingen kan toetsen, dit ter behoud en versterking van de kwaliteiten van het centrum.

3. Bedrijventerreinen
Binnen de gemeente zijn er voldoende bedrijfsterreinen voorhanden. Wij hebben dan ook geen behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe grootschalige terreinen. Dat kan namelijk alleen maar ten koste kan gaan van de landschappelijke kwaliteit van ons gebied en van de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor bewoners en bezoekers. We willen uitvoering geven aan onze bedrijventerreinenvisie en blijven investeren in het vitaal houden van de bestaande bedrijfsterreinen in combinatie met klimaat-adaptieve mogelijkheden. Ook gaan we aan de slag met vergroening van de bedrijventerreinen. Indien gewenst, willen we inbreiding op die terreinen toestaan. Om onze bedrijven te faciliteren willen wij samen optrekken met het parkmanagement.

4. Haven Heijen
De uitbreiding van de Haven Heijen moet de komende jaren gerealiseerd worden. Dit mag alleen gebeuren in combinatie met een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein op de Hoofdstraat en met de reconstructie van het problematische kruispunt van Hoofdstraat met Groote Heeze /Hoogveld. Daarnaast houden we toezicht op een goede landschappelijke inrichting door de initiatiefnemers.

5. Agrarische sector
We zien onze agrariërs als producenten van ons voedsel en als beheerders van ons landschap. We willen dat zij in onze gemeente op een verantwoorde en duurzame manier kunnen blijven ondernemen. Samen met hen en hun beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de LLTB) willen we vanuit een positieve insteek onderzoeken hoe de transitie van de sector op lokaal niveau het beste vorm kan krijgen. Regelmatig overleg met de LLTB is daarvoor een voorwaarde; onder andere om te bespreken hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Wat ons betreft zou de ontwikkeling van de agrarische sector een van de bouwstenen moeten zijn van het nog op te stellen omgevingsplan.

6. Arbeidsmarkt
Landelijk en regionaal zijn er spanningen op de arbeidsmarkt. Een grote uitdaging is het vergroten van het aanbod gekwalificeerd personeel. Een complexe opgave, die ook te maken heeft met het aanbod van woningen, het aanbod aan voorzieningen en het onderwijsaanbod. We willen in de eerste plaats zorgen voor voldoende woningen, zodat (jonge) mensen hier kunnen blijven of komen wonen. Daarnaast willen wij samen blijven werken met Industriële Kring Maasduinen en Land van Cuijk en blijven we gebruik maken van de diensten van het Talentenbureau Land van Cuijk en Noord-Limburg. Ook kijken we naar samenwerkingsmogelijkheden met de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Tot slot is de inzet van internationale werknemers (arbeidsmigranten) inmiddels een structurele oplossing voor een deel van het arbeidsmarktvraagstuk.

 

 

VII. Tot slot

 

 

Door het realiseren van de ambities die we in dit akkoord hebben neergelegd, willen we de gemeente Gennep op diverse gebieden toekomstbestendig maken. We hopen daarbij op de medewerking van met name de inwoners van onze gemeente en zullen ons inspannen hen bij al onze plannen te betrekken, aangezien zij het fundament vormen van onze lokale samenleving.

Om de gemeente toekomstbestendig te maken, zetten we als coalitiepartners in op de bouw van veel extra woningen. Dit moet ertoe leiden dat er meer ruimte komt voor jongeren om in de gemeente Gennep te blijven wonen en er een steviger fundament ontstaat voor de voorzieningen die we willen behouden. Om een prettig woon-en leefklimaat te behouden zetten we ook in op versterking van natuur en landschap en blijven we investeren in onze vrijetijdseconomie.

Investeren betekent in de context van dit akkoord niet dat we grote bedragen beschikbaar willen gaan stellen voor een veelvoud aan nieuwe ambities. Nee, het betekent consequent doorgaan op de ingeslagen weg, voorgenomen projecten in uitvoering nemen en samen optrekken met partners die soortgelijke ambities hebben. Het betekent ook dat we proberen optimaal gebruik te maken van medefinanciering van onze ‘projecten’ door andere overheden en (markt)partijen.

Het uitgangspunt van dit akkoord is dat we zowel beleidsmatig als financieel ruimte laten om in de komende vier jaar in te kunnen spelen op (veranderende) maatschappelijke en bestuurlijke omstandigheden; ruimte om op basis van samenspraak met onze inwoners en de gemeenteraad nog mee te kunnen bewegen. Daarom geen dichtgetimmerd akkoord, maar een document waar plannen en ambities worden aangekondigd. De resultaten van aangekondigde onderzoeken naar de haalbaarheid van plannen zullen met de gemeenteraad besproken worden.

De afgelopen vier jaar hebben ons opnieuw geleerd dat de toekomst niet te voorspellen valt. Ze hebben ons echter ook geleerd dat daadkrachtig besturen tot resultaten leidt in de richting waarin we ons als gemeente en (lokale) gemeenschap willen ontwikkelen. Met dat in ons achterhoofd willen we ook de komende vier jaar doen waar onze inwoners ons mogen aanspreken: de gemeente Gennep nog aantrekkelijker te maken om er te wonen, te werken en te recreëren!

 

 

Verwant

Gennep

Zes minderjarige jongens zijn in Gennep gearresteerd voor een vermeende straatroof, waarbij een minderjarige slachtoffer werd van geweld en van zijn fiets werd beroofd....

Gennep

Het Interreg-project Niers-fietspad is goedgekeurd door de Interregcommissie van euregio Rijn-Maas-Noord. Het vernieuwde fietspad beoogt een betere fietservaring en toegankelijkheid voor zowel lokale fietsers...

Gemeente Gennep

Autodelen is dé oplossing voor gedeeld autogebruik, kostenbesparing en milieuvoordeel. Ontvang gratis advies en start jouw deelauto-initiatief vandaag nog! De gemeente Gennep en Trendsportal...

Gennep

Leer levensreddende vaardigheden met de EHBO Cursus Acute Zorg in de gemeente Gennep. Met een breed scala aan onderwerpen en praktijkgerichte training, bereidt deze...