Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

AUSTAUSCH 2024 - Leerlingen Elzendaalcollege Boxmeer werken samen met Duitse partnerscholen
Leerlingen Elzendaalcollege Boxmeer werken samen met Duitse partnerscholen

Regio

AUSTAUSCH 2024

Leerlingen van het Elzendaalcollege Boxmeer hebben een succesvolle uitwisseling gehad met Duitse partnerscholen. Ze bezochten Kleve en Goch, leerden nieuwe woorden en culturen kennen. Het project AUSTAUSCH 2024 werd mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

Leerlingen van het Elzendaalcollege Boxmeer hebben een bijzonder project afgerond, AUSTAUSCH 2024. Samen met Duitse partnerscholen hebben tweede- en derdeklassers diverse activiteiten gedaan. Ze bezochten steden als Kleve en Goch. Een tweedeklasser vertelt enthousiast:

 

“Ik heb veel nieuwe, nuttige woorden geleerd tijdens de uitwisseling. Ik had niet verwacht dat de Duitse leerlingen zo goed Nederlands kunnen.”

 

Uitwisseling

 

Het Elzendaalcollege werkt al enkele jaren samen met Duitse partnerscholen. Nederlandse en Duitse leerlingen leren zo elkaars culturen beter kennen. Vorig jaar schreven de tweedeklassers brieven naar elkaar. Als afsluiting gingen ze een dag naar Kleve. Een derde klas bezocht Goch voor een uitwisseling. Ook de Duitse leerlingen kwamen naar Boxmeer voor een dag.

 

Taaldorp

 

Alle derdeklassers deden mee aan het Taaldorp Duits. Bovenbouwleerlingen reisden naar Kleve en Goch om daar het Taaldorp Nederlands af te nemen. Deze activiteiten maken de leerlingen enthousiast over taal en cultuur.

 

AUSTAUSCH 2024

 

Docent Debbie van Bergen is trots:

 

“Ontzettend tof dat onze contacten met deze scholen zo goed zijn en wij elk jaar weer terug kunnen kijken op een mooie samenwerking!”

 

Het project AUSTAUSCH 2024 is mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

 

Enthousiasme

 

De leerlingen ervaren de uitwisseling als leuk en leerzaam. Ze leren niet alleen de taal, maar ook de cultuur van hun buren kennen. Dit project draagt bij aan betere internationale relaties en begrip tussen jongeren.

 

Partnerscholen

 

De Duitse leerlingen waren net zo enthousiast. Ze vonden het leuk om Nederlands te leren en nieuwe vrienden te maken. Deze uitwisseling zorgt voor vriendschappen over de grens.

 

Project

 

Het project is niet alleen educatief, maar ook sociaal. Leerlingen krijgen de kans om nieuwe ervaringen op te doen. Ze leren samen te werken met mensen uit een ander land. Dit maakt hen rijker in kennis en ervaring.

 

Ervaring

 

Het Elzendaalcollege hoopt in de toekomst nog meer uitwisselingen te organiseren. Deze projecten zijn waardevol voor de ontwikkeling van de leerlingen. Ze bieden een unieke kans om internationale contacten te leggen. De ervaring van de leerlingen is positief. Ze zijn enthousiast over de nieuwe woorden en culturen die ze hebben leren kennen. Dit project is een succes voor alle betrokkenen.

 

Dankzij de steun van het Interreg-programma Deutschland-Nederland en de Europese Unie kunnen deze uitwisselingen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat de scholen kunnen blijven samenwerken en de leerlingen blijven leren.

 

Artikel auf Deutsch

 

Schüler des Elzendaalcollege Boxmeer haben ein besonderes Projekt abgeschlossen, AUSTAUSCH 2024. Zusammen mit deutschen Partnerschulen haben Schüler der zweiten und dritten Klasse verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Sie besuchten Städte wie Kleve und Goch. Ein Zweitklässler erzählt begeistert:

 

„Ich habe viele neue, nützliche Wörter während des Austauschs gelernt. Ich hätte nicht erwartet, dass die deutschen Schüler so gut Niederländisch können.”

 

Austausch

 

Das Elzendaalcollege arbeitet seit einigen Jahren mit deutschen Partnerschulen zusammen. Niederländische und deutsche Schüler lernen so die Kulturen des anderen besser kennen. Letztes Jahr schrieben die Zweitklässler Briefe aneinander. Zum Abschluss fuhren sie einen Tag nach Kleve. Eine dritte Klasse besuchte Goch für einen Austausch. Auch die deutschen Schüler kamen für einen Tag nach Boxmeer.

 

Sprachendorf

 

Alle Drittklässler nahmen am Sprachendorf Deutsch teil. Oberstufenschüler reisten nach Kleve und Goch, um dort das Sprachendorf Niederländisch abzuhalten. Diese Aktivitäten machen die Schüler begeistert für Sprache und Kultur.

 

AUSTAUSCH 2024

 

Lehrerin Debbie van Bergen ist stolz:

 

„Unglaublich toll, dass unsere Kontakte zu diesen Schulen so gut sind und wir jedes Jahr auf eine schöne Zusammenarbeit zurückblicken können!”

 

Das Projekt AUSTAUSCH 2024 wurde durch das Interreg-Programm Deutschland-Niederlande ermöglicht und wird von der Europäischen Union mitfinanziert.

 

Enthusiasmus

 

Die Schüler empfinden den Austausch als unterhaltsam und lehrreich. Sie lernen nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur ihrer Nachbarn kennen. Dieses Projekt trägt zu besseren internationalen Beziehungen und Verständnis unter Jugendlichen bei.

 

Partnerschulen

 

Die deutschen Schüler waren genauso begeistert. Sie fanden es toll, Niederländisch zu lernen und neue Freunde zu finden. Dieser Austausch sorgt für Freundschaften über die Grenze hinweg.

 

Projekt

 

Das Projekt ist nicht nur lehrreich, sondern auch sozial. Die Schüler bekommen die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln. Sie lernen, mit Menschen aus einem anderen Land zusammenzuarbeiten. Dies bereichert sie an Wissen und Erfahrung.

 

Erfahrung

 

Das Elzendaalcollege hofft, in Zukunft noch mehr Austausche zu organisieren. Diese Projekte sind wertvoll für die Entwicklung der Schüler. Sie bieten eine einzigartige Möglichkeit, internationale Kontakte zu knüpfen. Die Erfahrung der Schüler ist positiv. Sie sind begeistert über die neuen Wörter und Kulturen, die sie kennengelernt haben. Dieses Projekt ist ein Erfolg für alle Beteiligten.

 

Dank der Unterstützung des Interreg-Programms Deutschland-Niederlande und der Europäischen Union können diese Austausche stattfinden. Dies sorgt dafür, dass die Schulen weiterhin zusammenarbeiten und die Schüler weiter lernen können.

 

Verwant

Regio

Toprensters zoals Lorena Wiebes en Chantal van den Broek-Blaak nemen het maandag op in Boxmeer tijdens Daags na de Tour. Naast deze kampioenen zijn...

Regio

Dylan Groenewegen en andere topwielrenners staan 22 juli aan de start in Boxmeer voor Daags na de Tour. Verwacht een dag vol topsport met...

Gennep

De diploma-uitreikingen van Elzendaalcollege-Metameer waren een groot succes. In Boxmeer, Gennep en Stevensbeek kregen de leerlingen hun diploma’s met veel trots en applaus. De...

Gennep

De examenuitslagen zijn binnen in het Land van Cuijk en Maasduinen. Overal wapperen de vlaggen en worden de geslaagden gevierd. De scholen zijn trots...