Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Haven Heijen

Haven Heijen

Haven Heijen: Dobberend naar de toekomst

Met de uitbreiding van de haven op bedrijventerrein Hoogveld willen provincie, gemeente en bedrijven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio, door meer vervoer over water. Meer informatie is te vinden op Gennep.News/haven-heijen.

Met de uitbreiding van de haven op bedrijventerrein Hoogveld willen provincie, gemeente en bedrijven werken aan een duurzamer vrachtvervoer in de regio, door meer vervoer over water.

 

De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. Er zijn vele onderzoeken nodig om inzichtelijk te maken wat het effect van de uitbreiding is op de leefomgeving. Hiervan is de afwikkeling van al het verkeer van en naar de haven een belangrijk onderdeel. Om de beoogde uitbreiding van de haven in gebruik te nemen, moet er eerst een plan komen voor de verkeersafwikkeling, de zogenoemde ‘alternatieve ontsluiting’.

 

Alternatieve ontsluiting

 

Om de beoogde uitbreiding van de haven in gebruik te kunnen nemen, is het noodzakelijk om een plan te ontwikkelen voor de verkeersafwikkeling, ook wel bekend als de alternatieve ontsluiting. Verscheidene onderzoeken zijn vereist om inzicht te krijgen in de effecten van de uitbreiding op de leefomgeving, waarbij de afwikkeling van het verkeer van en naar de haven een belangrijk aspect vormt.

 

In de raadsvergadering van 13 maart 2023 is er een amendement aangenomen met betrekking tot de alternatieve verkeersontsluiting. Dit amendement benadrukt de noodzaak van maatwerk bij de uitwerking van de verkeersafwikkeling. Er dient rekening te worden gehouden met de belangen van betrokken partijen, zoals omwonenden en nabijgelegen bedrijven, zoals zij deze hebben geuit tijdens de gevoerde gesprekken in 2022 na de vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Deze gesprekken hebben meer inzicht verschaft in de wensen van de betrokkenen, waaronder de behoefte aan veiligere kruispunten, goede bereikbaarheid van bedrijven en de mogelijkheid tot vrijwillige uitkoop van omwonenden aan de Hoofdstraat.

 

Bestemmingsplan

 

Het college van B en W heeft na het raadsbesluit overleg gevoerd met de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint en AVG Beheer. Zij zijn verzocht om rekening te houden met de belangen van betrokken partijen bij de uiteindelijke uitwerking van de alternatieve verkeersontsluiting.

 

Hoewel het onderzoek en de uitvoering van de verkeersafwikkeling de realisatie van de havenuitbreiding niet in de weg staan, is het belangrijk op te merken dat de uitbreiding pas in gebruik genomen kan worden nadat de alternatieve ontsluiting is gerealiseerd.

 

Deze voorwaarde is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan Haven Heijen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is dus duidelijk dat deze twee projecten afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd.

 

Verkeer

 

Tijdens de gesprekken tussen de initiatiefnemers en de betrokkenen zijn verschillende belangen, kansen en zorgen besproken. Op basis van deze gesprekken passen de initiatiefnemers het plan voor de verkeersafwikkeling aan en wordt dit teruggekoppeld naar de betrokkenen.

 

Er vindt ook overleg plaats tussen de initiatiefnemers en de gemeente om tot een beter plan te komen en om mogelijke klachten of bezwaren achteraf te verminderen. Deze zorgvuldige aanpak ondersteunt de gemeente bij het nemen van een weloverwogen besluit. Het is de bedoeling om eind 2023 het ontwerpbestemmingsplan voor de verkeersafwikkeling ter inzage te leggen.

 

De planning van de havenuitbreiding heeft vertraging opgelopen door een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Op dit moment is het nog onduidelijk wat dit betekent voor de uiteindelijke planning.

 

Verwant

Gemeente Gennep

Op 14 juni leidde een misverstand bij Van Munster Recyclers tot het laten staan van oud papier in Gennep, ondanks recente verbeteringen in de...

Column

Pulp, de nieuwe column van Dwarsliggert op Gennep.News bekritiseert Van Munster Recyclers voor slechte papierinzameling in Gennep, met onopgehaald oud papier dat de straten...

Gemeente Gennep

De spanning is eindelijk voorbij. Leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer kunnen opgelucht ademhalen... Geslaagd? Gefeliciteerd! Stuur je foto naar redactie@Gennep.News!

Gemeente Gennep

Gennep past regels voor borden in de openbare ruimte aan. Reclameborden aan lichtmasten verdwijnen, posterboxen niet. Elke kern krijgt een plek voor aankondigingen. Nieuwe...